iTunes

Opening the iTunes Store.If iTunes doesn't open, click the iTunes application icon in your Dock or on your Windows desktop.Progress Indicator
Opening Apple Books.If Apple Books doesn't open, click the Books app in your Dock.Progress Indicator
iTunes

iTunes is the world's easiest way to organize and add to your digital media collection.

We are unable to find iTunes on your computer. To download from the iTunes Store, get iTunes now.

Already have iTunes? Click I Have iTunes to open it now.

I Have iTunes Free Download

Ràithean airson Sireadh / Seasons for Seeking: Dàin Rumi airson a’ Mhìosachain Ghàidhealaich an Albainn Nuaidh / Poems of Rumi for the Gaelic Cultural Calendar in Nova Scotia

This book can be downloaded and read in Apple Books on your Mac or iOS device.

Description

Lewis MacKinnon’s fourth Scottish Gaelic poetry collection features translations of the Rumi interpretations of poet Coleman Barks alongside MacKinnon’s own original poems. The poems in the collection are grouped thematically in sections corresponding to days that are celebrated in the Gaelic cultural calendar year in Nova Scotia.

Tha an ceathramh cruinneachadh do bhàrdachd aig Lodaidh MacFhionghain a’ cur feairt air eadar-theangachaidhean do mhìneachaidhean Rumi a rinn Coleman Barks an cuide ri dàin a rinn MacFhionghain fhéin. Tha cuspairean nan dàn ’s a’ chruinneachadh seo air an cur ann an seòrsachan a bhios a’ freagair ri cinn-là a théid an cumail ann am mìosachan culturach nan Gàidheal an Albainn Nuaidh.

“MacKinnon gives us an insight into some powerful and important poetry and thoughts from a truly remarkable mind, that of a man from a distant past and a far away place, but one whose words still resonate with everyday life today. A fine and well put together piece of work, worthy of widespread attention. I recommend it to the world. Beware—it will make you think.” —Angus MacLeod, Goose Cove, Cape Breton, NS

“Tha MacFhionghuin a’ toirt dhuinn sealladh air cuid de bhàrdachd agus smuaintean cumhachdach is cudromach bho inntinn fìor iongantach, o dhuine bho linn fad air ais an eachdraidh agus o àite fad’ air falbh, ach fear le faclan a bhios fhathast buntainneach do ‘r beatha làitheil an-diugh. Obair mhath, air a cur gu math, agus airidh air aire farsaing. Molaidh mi dhan t-saoghal i. Ach bithibh faiceallach—faodaidh i smaoineachadh domhain a thoirt oirbh!” —Aonghas MacLeòid, Còbh Anndra, Ceap Breatainn, AN

“This elegant book brings together poetry from different eras and countries but all in pursuit of the same objective—wisdom. [...] It’s a great delight to read important new writing like this from Canada. One will return to this book many times to visit some of the poems. [...S]some must be pondered and others are short, neat and strike your mind like a sunbeam. Without doubt it will make you ponder many subjects, which will itself be a joy to the reader.” —Dr. Angus MacLeod, Glasgow

“Tha an leabhar grinn seo a’ toirt ri chèile bàrdachd bho dhiofar linntean is dùthchannan ach uile air tòir na h-aon ceann-uidhe—gliocas. [...] Tha e na thlachd mhòr sgrìobhadh cudromach ùr mar seo a leughadh à Canada. Thillear dhan leabhar seo iomadach ùr gus cèilidh a-rithist air cuid de na dàin. [...T]ha feadhainn a dh’fheumar cnuasachd is cuid eile a tha goirid, grinn is a bhualas nad inntinn mar ghath grèine. Gun teagamh bheir e ort meòrachadh air ioma chuspair, is thig tlachd an cois sin.” —An Dr. Aonghas MacLeòid, Glaschu

Ràithean airson Sireadh / Seasons for Seeking: Dàin Rumi airson a’ Mhìosachain Ghàidhealaich an Albainn Nuaidh / Poems of Rumi for the Gaelic Cultural Calendar in Nova Scotia
View in iTunes
  • $6.99
  • Available on iPhone, iPad, iPod touch, and Mac.
  • Category: Poetry
  • Published: Nov 10, 2017
  • Publisher: Bradan Press
  • Seller: Smashwords, Inc.
  • Print Length: 49 Pages
  • Language: Gaelic
  • Requirements: This book can only be viewed on an iOS device with Apple Books on iOS 12 or later, iBooks 1.3.1 or later and iOS 4.3.3 or later, or a Mac with iBooks 1.0 or later and OS X 10.9 or later.

Customer Ratings

We have not received enough ratings to display an average for this book.