iTunes

正在打开 iTunes Store。如果 iTunes 未自动打开,请在程序坞或 Windows 桌面上点按 iTunes 应用程序图标。进度指示器
正在打开 iBooks Store。如果 iBooks 未自动打开,请在程序坞中打开 iBooks App。进度指示器
iTunes

如要轻松整理及新增数码媒体收藏,iTunes 是全世界最简单的工具。

我们在您的电脑上找不到 iTunes。 如要下载 Hien Nguyen Ngoc 的免费 App Kidzon Watch,请立即获取 iTunes。

已经有 iTunes 了? 现在点击「我有 iTunes」以打开 iTunes。

我有 iTunes 免费下载

Kidzon Watch

开发者:Hien Nguyen Ngoc

只能在 iOS 设备上通过 App Store 获取此 App。

内容提要

Đồng hồ Kidzon là một chiếc đồng hồ định vị sử dụng công nghệ GPS và 2G được thiết kế đặc biệt dành cho trẻ em. Với đầy đủ tính năng nghe gọi hai chiều của một chiếc điện thoại thông thường được bổ sung thêm chức năng định vị GPS và nhiều tiện ích khác sẽ giúp bạn theo dõi và quản lý vị trí của trẻ mọi lúc mọi nơi.

“Đồng hồ Kidzon –Luôn bên con!”

版本 1.2 中的新功能

- Bỏ mục chức năng điện thoại trong thiết lập
- Khắc phục lỗi khi tải bản đồ

iPhone 屏幕截图

iPhone 屏幕快照 1
iPhone 屏幕快照 2
iPhone 屏幕快照 3
iPhone 屏幕快照 4
iPhone 屏幕快照 5
Kidzon Watch
在 iTunes 中查看
  • 免费
  • 类别: 生活
  • 更新日期:
  • 版本: 1.2
  • 大小: 29.7 MB
  • 语言: 简体中文, 英语
  • 开发商:

兼容性: 需要 iOS 5.1.1 或更高版本。与 iPhone、iPad 和 iPod touch 兼容。

用户评分

此应用程序尚未收到足够的评分,无法显示平均评分。