屏幕快照

简介

Varsom er NVEs app for varsling av snøskredfare, flomfare og jordskredfare i Norge. Tjenesten leveres av NVE, i samarbeid med Meteorologisk institutt, Statens vegvesenet og Jernbaneverket.

Ved å stjerne et fylke, en kommune eller et snøskredsområde vil du motta varslinger (push notifications) når varslingsnivået endres. Hvordan mobilen din behandler push-varslingene styrer du i telefonens varslingssenter.

== Snøskred ==

Snøskredvarslingen i Norge utgir varsler etter internasjonal standard. Formålet med varslingen er å unngå tap av liv og verdier som følge av snøskred.

Snøskredvarslingen i Norge utarbeider snøskredvarsler daglig som beskriver faregrad, skredproblem og utsatt terreng for hvert varslingsområde.

Varsler utarbeides i perioden 1. desember - 31. mai.

Dagens varsel oppdateres ved behov før kl 10, og varsler for morgendagen og dagen etter publiseres før kl 16.

Visjonen er et samfunn med aktivt friluftsliv og god trafikkavvikling uten snøskredulykker. Vi tror at et lærerikt og mye brukt varsel øker aktsomheten og skaper interesse for å lære mer om skredfare, slik at ulykker kan unngås. Hovedmålgruppene er innen friluftsliv og beredskap.

Skredvarslet er et viktig hjelpemiddel for å vurdere aktuelt skredfare og skredproblem, men varselet er ikke en fasit. Det utarbeides varsler basert på en femtrinns faregradskala for de områdene i Norge som har størst snøskredproblem.

== Flom ==

NVEs flomvarslingstjeneste har som formål å unngå tap av liv, og verdier som følge av flom, ved å utarbeide vannføringsprognoser og flomvarsler som beskriver aktsomhetsnivå på regionalt nivå (vassdrag, fylke og/eller gruppe av kommune). Tjenesten er operativ hele døgnet, alle årets dager. Dersom det blir utstedt et flomvarsel, vil det under flomsituasjonen bli oppdatert på varsom minimum morgen og kveld.

Et flomvarsel er ikke nødvendigvis et varsel om skadeflom. Når det er utstedt et flomvarsel må den lokale beredskapsmyndigheten (kommunen), uansett aktsomhetsnivå, vurdere hva dette kan føre til. Dette må gjøres på grunnlag av informasjon om lokale forhold, som kunnskap om skadepotensial og erfaring og kjennskap til tidligere flomsituasjoner.

Jordskredvarslingen informerer om regional fare for jordskred, flomskred og mindre utglidinger i løsmasser, samt sørpeskred. Jordskredvarslingen varsler ikke fare for fjellskred, steinskred eller steinsprang. Det varsles heller ikke fare for kvikkleireskred og leirskred, ettersom denne typen skred er utløst av erosjon over tid eller aktivitet som for eksempel deponering av masse, grave- og sprengningsarbeid.

== Jordskred ==

Jordskredvarslingen i Norge ble operativ i 2013. Formålet er å unngå tap av liv og verdier som følge av jord- og sørpeskred. Vi utarbeider jordskredvarsler som beskriver aktsomhetsnivå og skredtype på regionalt nivå (fylke og gruppe av kommuner). Tjenesten er operativ hele døgnet på alle årets dager.
Vi avdekker potensielt farlige hydrologiske situasjoner og varsler 66 til 6t på forhånd

Vi gir løpende informasjon om situasjonen og forventet utvikling slik at situasjonen kan håndteres best mulig lokalt.

Jordskredvarselene oppdateres minst to ganger daglig

En vurdering av situasjonen utarbeides minst to ganger daglig (før kl. 11:00 og før kl. 22:00) og inneholder en prognose for de neste tre dagene. Prognosen gjelder fra kl 06 den dagen varselet utarbeides og til kl 06 dagen etter. Varsel oppdateres oftere ved behov.

新内容

版本 5.0

* Henter data rett fra api.
* Push varsling stenges 31. januar,
* sms/e-post-varsling mulig på abonner.varsom.no.

信息

销售商
Norges Vassdrags- og Energidirektorat
*WEA.AppPages.Size*
13 MB
类別
工具
兼容性
需要 iOS 7.0 或更高版本。与 iPhone、iPad 和 iPod touch 兼容。
语言
英语
年龄分级
限4岁以上
Copyright
© NVE
价格
免费

支持

  • 家人共享

    启用“家人共享”后,此 App 最多可供 6 名家庭成员使用。

更多来自此开发人员的 App