Screenshots

Description

Dagke damth? lea gyhtjelassespïele maanide. Teemah leah kreekh, ledtieh, guelieh, åhtehtsh, taalh, moenedimmieh, baakoeh jïh dïejvesh.

Appesne maahta veeljedh mubpiej jallh tïjjen vööste spïeledh jallh man gellie gyhtjelassh sïjhth.

Gulliemedalje
Jis reaktoe vaestedh gaajhkine gyhtjelassine gulliemedaljem åadtjoeh.

Sïlpemedalje
Jis dov leah 95-99 % reaktoe vaestiedassh dle sïlpemedaljem vitnh.

Bråånsemedalje
Jis dov 90-94 % reaktoe dle bråånsemedaljem vitnh.

Plåamsterh
Jis dov vaenebh goh 90 % reaktoe, dle plåamsterh vitnh.

Funksjonaliteete:
-tjoejeresponse
- joekehts spïelevuekieh
-mubpiej vööste spïeledh
-illedahkh
-oktegh spïeledh
- registreradimmie-
-bielelen registreradimmiem spïeledh


Dagke damth? er et spørsmålsspill for barn. Tema er dyr, fugler, fisk, insekt, tall, gåter, ord og uttrykk.

I appen kan man velge spillemodus: Spille på tid eller velge antall spørsmål.

Gullmedalje
Svarer du riktig på alle spørsmål får du gullmedalje.

Sølvmedalje
Har du 95-99% riktig vinner du sølvmedalje.

Bronsemedalje
Har du 90-94% riktig vinner du bronsemedalje.

Blomster
Har du under 90% riktig vinner du blomster.

Funksjonaliteter:
-lydrespons
-forskjellige spillemodus
-spille mot andre
-resultat oversikt
-spille alene
-registrering
-spille uten registrering

What's New

Version 1.0.23

Buoret funkšonalitehta. Bedre funksjonalitet.

Information

Seller
ABC-Company E-skuvla AS
Size
53.1 MB
Category
Education
Compatibility
Requires iOS 6.0 or later. Compatible with iPhone, iPad and iPod touch.
Languages
English, Czech, Danish, Dutch, Finnish, French, German, Greek, Hebrew, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Norwegian Bokmål, Polish, Portuguese, Russian, Simplified Chinese, Spanish, Swedish, Thai, Traditional Chinese, Turkish, Vietnamese
Age Rating
Rated 4+
Copyright
© ABC-Company E-skuvla AS
Price
Free

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer