Ukrainian Folk Song Ensemble, V. Solovyanenko, B.Gmyrya, I. Kozlovskiy, N.Zakharchenko, A.Ivanova