iTunes

Apertura di iTunes Store.Se iTunes non si apre, fai clic sull'icona dell'applicazione iTunes nel Dock o sul desktop di Windows.Progress Indicator
Apertura di iBooks Store in corsoSe iBooks non si apre, clicca sull'app iBooks nel Dock.Progress Indicator
iTunes

iTunes is the world's easiest way to organize and add to your digital media collection.

Non abbiamo trovato iTunes sul tuo computer. Per iscriverti e scaricare ฺBuddha Song Prayer di DMC, installa iTunes.

Hai già iTunes? Fai clic su Anche io ho iTunes! per aprirlo.

I Have iTunes Download gratuito
iTunes per Mac+PC

ฺBuddha Song Prayer

By DMC

Per ascoltare un podcast audio, passa il mouse sul titolo e clicca su Play. Apri iTunes per iscriverti e scaricare i podcast.

Descrizione

้http://www.dmc.tv พุทธัง สรณัง คัจฉามิ(ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก)ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ (ข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก)สังฆัง สรณัง คัจฉามิ (ข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก)สาธุบัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสก อุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะพุทธัง สรณัง คัจฉามิธัมมัง สรณัง คัจฉามิสังฆัง สรณัง คัจฉามิสาธุเพื่อดับทุกข์โศกโรคภัย ,เพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญ ,เพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้พุทธัง สรณัง คัจฉามิธัมมัง สรณัง คัจฉามิสังฆัง สรณัง คัจฉามิสาธุเพื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสรวงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตระการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลายพุทธัง สรณัง คัจฉามิธัมมัง สรณัง คัจฉามิสังฆัง สรณัง คัจฉามิสาธุเพื่อหลุดพ้นจากภัยในวัฏฏะสงสาร ,เพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดรพุทธัง สรณัง คัจฉามิธัมมัง สรณัง คัจฉามิสังฆัง สรณัง คัจฉามิสาธุ

ฺBuddha Song Prayer
Vedi in iTunes
  • Gratuiti
  • Categoria: Buddismo
  • Lingua: Inglese

Valutazione dei clienti

Non abbiamo ricevuto abbastanza valutazioni per visualizzare una media per quanto riguarda questo podcast.