iPhone 스크린샷

설명

* 현재지원국가 : 필리핀, 베트남, 인도네시아
* 지원 국가는 계속 늘어날 예정입니다.


저렴하고 빠른 해외송금 서비스!
코인샷은 비싸고 시간이 오래 걸리는 은행 송금 대비
약 80%이상 저렴하고 빠른(24시간 이내) 해외송금 서비스입니다.


문의
info@finshot.com

새로운 기능

버전 2.1.6

*SNS로그인 기능이 사용하기 편해졌습니다
*버그 수정과 안정성이 개선되었습니다

평가 및 리뷰

4.9/5

11개의 평가

11개의 평가

Love

CyVerna

Very convenient and Less hassle. More Power and GODBLESS.

Very good!

Peachy000000000000000

Thank you for the nice service, at sa staffs na walang sawa mag reply sa mga katanungan namin.. salamat po and more power!
-Alyssa Marie Abad Ebajo

Very fast and easy!

syren padillo

Ang bilis nakuha ng pamilya ko sa pinas ang perang padala ko, at ang mura pa ng charge thanks sa coinshot at maganda na muli ang buhay 😘
-syren padillo

정보

판매자
FinShot, Inc.
크기
33.2MB
카테고리
금융
호환성
iOS 9.0 버전 이상이 필요. iPhone, iPad 및 iPod touch와(과) 호환.
언어
영어
연령 등급
4+
저작권
© 2016 FinShot, Inc.
가격
무료

지원

  • 가족 공유

    가족 공유를 설정하면 최대 6명의 가족 구성원이 이 앱을 사용할 수 있습니다.

좋아할 만한 다른 항목