Mac App Store

Mac App Store는 mac을 위한 앱을 검색 및 다운로드할 수 있는 가장 쉬운 방법입니다.

Mac App Store에서 HEdictionary English Vietnamese을(를) 다운로드하려면 Mac OS X 10.6.6 이상이 필요합니다. 더 알아보기.

HEdictionary English Vietnamese

PPCLINK Software 제작

Mac App Store를 열고 앱을 구입하고 다운로드합니다.

설명

► Huge Dictionaries contain 678.000 entries
► New update: English Vietnamese – 386.000 entries

HEdictionary English Vietnamese is a comprehensive dictionary not only for Vietnamese to learn English but also for English to learn Vietnamese.

MAIN FEATURES:

► Smart Searching
• Fast and effective with the powerful algorithm
• Gather definition from other dictionaries by one search
• One tap to look up word in the definition screen
• Auto detect keyword and look up word in appropriate dictionary
• Spell-check for English keywords
• Wildcard and Anagram search
• Phonetic search (sound-like searching, English only)

► Comprehensive contents
• Built-in dictionaries:
- English Vietnamese 386,000 entries
- Vietnamese English: 42,100 entries
- Vietnamese Vietnamese: 30,150 entries
- WordNet 3.0: 200,000 entries, 3.5 million words and 1.7 million links
- Thesaurus with 20,000 entries
• Web dictionaries:
- Baamboo Vietnamese-English dictionary,
- Baamboo English-Vietnamese dictionary,
- Google dictionaries (19 dictionaries)
• Audio pronunciation for both English & Vietnamese

► Useful functions
• "Word of The Day"
• Favorite list
• History list
• Notes for learning words


► Note:
The dictionary does not required an internet connection except to view web dictionaries or do Google translation.
-------

HEdictionary English Vietnamese là bộ từ điển Anh-Việt-Anh hoàn chỉnh. Từ điển được phát triển trên bộ dữ liệu vô cùng phong phú của 5 từ điển cùng với sự hỗ trợ của các từ điển online nổi tiếng như Google và Baamboo, ngoài ra đây là bộ từ điển duy nhất trên Appstore hỗ trợ phát âm cho cả hai ngôn ngữ Anh, Việt.

CHỨC NĂNG NỔI BẬT

► Dữ liệu phong phú
• Từ điển Offline:
- Anh - Việt với 386,000 mục từ
- Việt- Anh với 42,100 mục từ
- Việt Việt với 30,150 mục từ
- WordNet 3.0 200,000 mục từ, 3.5 triệu từ và 1.7 triệu links
- Từ điển đồng nghĩa/trái nghĩa với 20,000 mục từ
• Hỗ trợ từ điển Online:
- Baamboo Việt - Anh
- Baamboo Anh - Việt
- 19 từ điển của Google

► Tìm kiếm thông minh
• Thuật toán tìm kiếm ưu việt nhanh và chính xác
• Cho phép tra nghĩa trong các từ điển khác
• Cho phép tra chéo trong phần hiển thị nghĩa bằng một thao tác
• Từ động kiểm tra ngôn ngữ và tìm kiếm theo từ điển tương ứng
• Hỗ trợ Spell-check cho các từ khóa tiếng Anh
• Hỗ trợ các kiểu tìm kiếm Wildcard và Anagram

► Các tính năng hữu dụng khác
• Hỗ trợ lịch sử tra từ, ghi chú
• Hỗ trợ danh sách các từ cần chú ý
• Hỗ trợ học các từ ngẫu nhiên theo ngày

► Chú ý: Từ điển không cần kết nối internet ngoại trừ việc truy cập các từ điển web và chức năng dịch bằng Google

Chúng tôi hy vọng rằng bộ từ điển sẽ đóng góp một phần nhỏ vào sự thành công trong học tập và nghiên cứu của quý vị!

►►► New & Noteworthy - iPad app

HiCalc HD PRO for iPad is an ultimate calculator now combining 10 calculators in one: Scientific, Currency Converter, Unit Converter, Date - Time, Constants, Tip calculator and NEW modules - Equation Solver, Statistics, Base conversion & Graph. HiCalc HD PRO will make all your calculations become simpler than ever.

1.4 버전의 새로운 기능

- Support OS X 10.9
- Add option to turn off status bar icons
- Fix some minor bugs

스크린샷

스크린샷 1
스크린샷 2
스크린샷 3
스크린샷 4
HEdictionary English Vietnamese
Mac App Store에서 보기
  • USD 3.29
  • 카테고리: 참고
  • 업데이트:
  • 버전: 1.4
  • 크기: 46.0 MB
  • 언어: 영어
  • 개발자:

호환성: OS X 10.9 버전 이상

사용자 평가

이 응용 프로그램의 현재 버전은 평균값을 표시할만큼 평가되지 않았습니다.