iTunes

iTunes Store를 여는 중입니다.iTunes가 열려 있지 않으면 Dock 또는 Windows 바탕 화면에서 iTunes 아이콘을 클릭하십시오.Progress Indicator
iBooks Store를 여는 중입니다.iBooks가 열리지 않으면 Dock에서 iBooks 앱을 클릭하십시오.Progress Indicator
iTunes

iTunes를 사용하면 아주 손쉽게 디지털 음악 및 비디오 컬렉션을 구성하고 추가할 수 있습니다.

We are unable to find iTunes on your computer. Hung Phuoc Tran의 무료 앱 IChess - Cờ Tướng Offine을(를) 다운로드하려면 지금 iTunes를 받으십시오.

이미 iTunes가 있습니까? 지금 열려면 [iTunes 있음]을 클릭하십시오.

I Have iTunes 무료 다운로드

IChess - Cờ Tướng Offine

Hung Phuoc Tran 제작

이 앱은 iOS 기기의 App Store에서만 사용할 수 있습니다.

설명

IChess - Cờ Tướng Việt Nam là ứng dụng đánh cờ tướng offline dành cho các máy iphone/ipod

khi tham gia bạn chọn hai đối thủ để đánh là Tào Tháo và Quang Vũ (mỗi nhân vật một phong cách đánh khác nhau)
Chọn level để chơi (bao gồm Dễ, bình thường, khó và rất khó)


ứng dụng đang phát triển mong được sự ủng hộ của các bạn

1.6.1 버전의 새로운 기능

sửa lỗi trên iphone x

iPhone 스크린샷

iPhone 스크린샷 1
iPhone 스크린샷 2
iPhone 스크린샷 3
iPhone 스크린샷 4
iPhone 스크린샷 5
IChess - Cờ Tướng  Offine
iTunes에서 보기
  • 무료
  • 카테고리: 교육
  • 업데이트:
  • 버전: 1.6.1
  • 크기: 9.2 MB
  • 언어: 베트남어, 영어, 중국어, 프랑스어
  • 개발자:

호환성: iOS 8.0 버전 이상이 필요. iPhone, iPad 및 iPod touch와(과) 호환.

사용자 평가

이 응용 프로그램은 평점을 표시할 만큼 충분한 평가를 받지 않았습니다.