iTunes

iTunes Store를 여는 중입니다.iTunes가 열려 있지 않으면 Dock 또는 Windows 바탕 화면에서 iTunes 아이콘을 클릭하십시오.Progress Indicator
iBooks Store를 여는 중입니다.iBooks가 열리지 않으면 Dock에서 iBooks App을 클릭하십시오.Progress Indicator
iTunes

iTunes를 사용하면 아주 손쉽게 디지털 음악 및 비디오 컬렉션을 구성하고 추가할 수 있습니다.

We are unable to find iTunes on your computer. NGO VINH HOANG의 무료 App VietKar HD 10000+을(를) 다운로드하려면 지금 iTunes를 받으십시오.

이미 iTunes가 있습니까? 지금 열려면 [iTunes 있음]을 클릭하십시오.

I Have iTunes 무료 다운로드
Mac + PC용 iTunes

VietKar HD 10000+

NGO VINH HOANG 제작

iTunes를 열어 App을 구입하고 다운로드합니다.

설명

VIETKAR - HÁT KARAOKE TRÊN Ipad
Bạn có muốn hát Karaoke trên Iphone/ Ipod/ Ipad ?

VietKar cho phép bạn hát gần 10.000 bài Karaoke tiếng Việt mọi nơi, mọi lúc

Các chuyên mục :
- Karaoke nhạc Việt VPop : 3000 bài
- Karaoke nhạc Teen Pop : 1000 bài
- Karaoke nhạc Hải ngoại : 3000 bài
- Karaoke nhạc Thiếu nhi : 500 bài

Yêu cầu kết nối Wifi hoặc 3G

1.0.5 버전의 새로운 기능

- Sửa lỗi
- Hỗ trợ iOS 6

iPad 스크린샷

iPad 스크린샷 1
iPad 스크린샷 2
iPad 스크린샷 3
iPad 스크린샷 4

고객이 구입한 다른 항목

VietKar HD 10000+
iTunes에서 보기
  • 무료
  • 카테고리: 엔터테인먼트
  • 업데이트:
  • 버전: 1.0.5
  • 크기: 3.4 MB
  • 언어: 영어
  • 개발자:

호환성: iOS 4.3 버전 이상이 필요. iPad와(과) 호환.

고객 평가

이 응용 프로그램의 현재 버전은 평균값을 표시할만큼 평가되지 않았습니다.

인기 App 내 구입

  1. Karaoke nhạc VpopUSD 2.19
  2. Karaoke nhạc Hải ngoạiUSD 2.19
  3. Tất cả danh mụcUSD 5.49