iTunes

iTunes Store를 여는 중입니다.iTunes가 열려 있지 않으면 Dock 또는 Windows 바탕 화면에서 iTunes 아이콘을 클릭하십시오.Progress Indicator
iBooks Store를 여는 중입니다.iBooks가 열리지 않으면 Dock에서 iBooks 앱을 클릭하십시오.Progress Indicator
iTunes

iTunes를 사용하면 아주 손쉽게 디지털 음악 및 비디오 컬렉션을 구성하고 추가할 수 있습니다.

We are unable to find iTunes on your computer. AFOLI.,JSC의 VNCalendar Pro HD을(를) 미리 듣고 구입하려면 지금 iTunes를 다운로드하십시오.

이미 iTunes가 있습니까? 지금 열려면 [iTunes 있음]을 클릭하십시오.

I Have iTunes 무료 다운로드
Mac + PC용 iTunes

VNCalendar Pro HD

AFOLI.,JSC 제작

iTunes를 열어 앱을 구입하고 다운로드합니다.

설명

VNCalendar là ứng dụng lịch vạn niên không chỉ có những chức năng cơ bản xem lịch âm – dương mà còn nhiều chức năng khác như Xem ngày kén giờ,Xem sao coi hạn,Lá số tử vi,Nhịp sinh học, xem tuổi dựng nhà, thước lỗ ban …..

Giao diện đẹp,nổi bật,thân thiện và rất dễ sử dụng với nhiều chức năng cực kỳ hữu ich !
Các chức năng nổi bật của VNCalendar :

- Xem lịch ngày và lịch tháng : Hiển thị lịch âm – dương,can chi,ngày hoàng đạo,hắc đạo với hơn 4000 câu danh ngôn hiển thị ở lịch ngày.

- Chức năng xem ngày kén giờ : Hiển thị thông tin chi tiết của từng ngày về Giờ Hoàng Đạo,Tiết khí,Tuổi Xung,Xuất hành ,Ngày hoàng đạo/hắc đạo,Ngày Tam Nương,Nguyệt kỵ,Bình Trực,Bình Sao….

- Đổi ngày Âm – Dương : Dễ dàng chọn bất cứ ngày nào để chuyển đổi từ lịch âm sang lịch dương và ngược lại.

- Xem sao coi hạn : Xem sao và hạn trong năm.

- Lá số Tử Vi : Lập lá số tử vi và chú giải các sao trong lá số.

- Nhịp Sinh Học : Xây dựng biểu đồ nhịp sinh học với 3 đường cơ bản ( Thể lực,Cảm xúc , Trí tuệ ) và 3 đường mở rộng ( Trực giác , Thẩm Mỹ , Tâm Linh ).Dễ dàng theo dõi nhịp sinh học theo từng ngày,từng tháng.

- Thước lỗ ban, Xem tuổi dựng nhà.

- Bộ sưu tập ảnh FullHD khổng lồ : Áo dài, danh lam, người đẹp, bé xinh, ....

- Gửi thông tin qua Email & SMS : Thật tiện dụng ! Chỉ cần bạn click gửi email hay sms là dễ dàng chia sẻ thông tin với bạn bè và người thân về xem ngày kén giờ,lá số tử vi,xem sao coi hạn,nhịp sinh học….

- Chức năng nhắc việc : Đặt nhắc việc cho từng ngày và hiển thị nhắc việc trên lịch tháng.


VNCalendar is perpetual calendar application that not only view basic function as lunar – solar calendar, but also having many other functions such as choose good day and good hour of day, horoscope, view misfortune, biological rhythm …
Nice interface and very easy using with many useful functions!

Salient VNCalendar Functions:

- provide nice background collections.

- Lỗ Ban Ruler.

-View date: view lunar – solar calendar, the signs of the Heavenly Stems and of the Earthly Branches, zodiac day with more than 4000 apophthgans in calendar.

-View weather forecast in next four days: you can choose different regions that you want to view in the world

-View day and choose good hours of day: detailed information of each day: Zodiac hour, incompatible age, zodiac day……

-Change lunar day to solar day: easy to choose the day that you want to change from lunar day to solar day and vice versa. You can move to any day that you want by fast moving function.

-View misfortune in a year.

-Horoscope: create horoscope and explain the meaning of stars in horoscope.

-Biological rhythm: build biological diagram with 3 basic lines (health, emotion, brain) and 3 wide open lines (intuition, aesthetic, spirit). Easy to check your biological rhythm day by day.

-Send information by Email & SMS: you only need click “send Email or SMS”; it is simple to share information to your friends and relative.

-Reminder function: remind your work on each day.

1.2 버전의 새로운 기능

- Cập nhật giao diện, sửa một số lỗi về mặt hiển thị.

iPad 스크린샷

iPad 스크린샷 1
iPad 스크린샷 2
iPad 스크린샷 3
iPad 스크린샷 4
iPad 스크린샷 5
VNCalendar Pro HD
iTunes에서 보기
  • USD 1.09
  • 카테고리: 생산성
  • 업데이트:
  • 버전: 1.2
  • 크기: 46.6 MB
  • 언어: 영어
  • 개발자:

호환성: iOS 3.2 버전 이상이 필요. iPad와(과) 호환.

사용자 평가

이 응용 프로그램의 현재 버전은 평균값을 표시할만큼 평가되지 않았습니다.

AFOLI.,JSC의 iPad 앱 더 보기