Screenshots

Description

Aplikacja mobilna Bank Pekao dla klientów detalicznych to wygodny dostęp do rachunków w Banku Pekao S.A., rachunków inwestycyjnych w Domu Maklerskim Pekao i serwisów informacyjnych.

Część informacyjna dla wszystkich:
1. Informacje giełdowe ze spółek, notowania GPW, indeksów zagranicznych i surowców
2. Wyszukiwarka na mapie oraz z użyciem rozszerzonej rzeczywistości (AR): oddziałów, bankomatów i punktów rabatowych oraz placówek Domu Maklerskiego
3. Kursy walut z kalkulatorem
4. Aktualności
5. Oferta Banku oraz kalkulatory lokat, Pożyczki Ekspresowej oraz kredytu hipotecznego

Część transakcyjna dla klientów Banku Pekao S.A.:
1. Salda i historia rachunków
2. Przelewy m.in. na dowolny rachunek, zdefiniowane, Fotoprzelew poprzez skanowanie kodu QR
3. Lokaty: otwieranie i zrywanie lokat, historia
4. Kredyty: lista i historia
5. Karty: historia, spłata, przelew z karty na rachunek własny
6. Inwestycje: lista, historia i wpłata bezpośrednia
7. Usługi: doładowania, eFaktury, Western Union

Usługi maklerskie dla klientów Domu Maklerskiego Pekao po zalogowaniu:
1. Notowania GPW z podglądem kwotowań do pięciu linii ofert wraz z przejściem do formularza zlecenia, podgląd wykresów, informacji ze spółek, statystyk
2. Zlecenia kupna/sprzedaży instrumentów finansowych notowanych na polskiej giełdzie oraz na rynkach zagranicznych
3. Nowe emisje: zapisy w ramach oferty publicznej, sesji specjalnej i praw poboru
4. Zlecenia bieżące z opcją modyfikacji, anulowania aktywnych zleceń
5. Aktywa: stan rachunku i wycena
6. Historia: m.in. zleceń, operacji finansowych
7. Przelewy na rachunek własny bądź zdefiniowany

UWAGA! Możliwość zlecania operacji wymaga aktywacji aplikacji.

Więcej na impekao24.pl

Bezpieczeństwo:
Część transakcyjna dostępna wyłącznie po zalogowaniu numerem klienta i maskowanym hasłem.
Zlecanie operacji wymaga akceptacji numerem PIN ustanawianym podczas aktywacji.
----------------------------------------------------------
Bank Pekao mobile application for retail customers is a convenient access to your account in Bank Pekao S.A., investment accounts in Pekao Brokerage House and informative services.

Informative part for everyone:
1. Stock information from companies, WSE, global exchanges and commodities quotations
2. Map with an augmented reality (AR) option that allows to locate: Bank and Brokerage House branches, ATMs and rebate points
3. Exchange rates with calculator
4. News
5. Our offer: information about Bank products and calculators for deposits' interest, express loan or mortgage loan installment

Transactional part for Bank Pekao S.A. customers:
1. Accounts: balance and history
2. Money transfers: incl. to any account, predefined, own account and Fotoprzelew by scanning the QR code
3. Deposits: opening, termination and history
4. Loans: list and history
5. Cards: list, history, repayment and money transfer from card to own account
6. Investments: list, history and direct payment
7. Services: phone top-ups, eBills, Western Union

Brokerage services to clients of Pekao Brokerage House after logging in:
1. WSE quotations with the possibility to preview quotes to five offers along with the access to an order form, view charts, information from companies as well as statistics.
2. Buy/sell orders of financial instruments listed on the Polish stock market and foreign markets
3. New issues: subscriptions made at the public offer, the special session and subscription rights
4. Current orders with the option of the modification and cancellation the active orders
5. Assets: account balance and valuation
6. History: among others orders, financial operations
7. Transfers to the owner or predefined account

ATTENTION! The ability to perform operations requires activation of the application.

More information at impekao24.pl

Security:
Transactional part is available only after logging in with customer number and masked password.
Performing the operations requires acceptance with PIN established during activation.

What's New

Version 4.8.3

Poprawki optymalizacyjne.
--------------------------
Optimization fixes.

Ratings and Reviews

3.2 out of 5

216 Ratings

216 Ratings

The worst ever mobile bank

Nkvitaliy

I cant login with a correct password only in the app!! Please fix the password forms

About app: It's 2017 but there is not login feature with TouchID or PIN - I have to type that long password each time. And design of the app is from 2005s.

View

Teusz00

I think app need very big update from view side.

App

kajkam

- no touch id
+ it’s working

Information

Seller
Bank Polska Kasa Opieki Spolka Akcyjna
Size
38.3 MB
Category
Finance
Compatibility
Requires iOS 7.0 or later. Compatible with iPhone, iPad and iPod touch.
Languages
English, Polish
Age Rating
Rated 4+
Copyright
© Finanteq SA
Price
Free

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

You May Also Like