Screenshots

Description

Opis po polsku - p. niżej (podgląd ekranu pokazuje różne wersje językowe).

(Screen previews show different language versions.)
With the My treasury app, you can:

TRACK YOUR TRANSACTIONS
- register any expenses and incomes
- create any categories of expenses and incomes
- reflect all your accounts or record transactions in one

CONTROL EXPENSES
- create goals of the maximum level of expenses
- monitor the level of achievement of your goals

ANALYZE YOUR BUDGET FROM DIFFERENT PERSPECTIVES
- track the expenses history in a given category
- analyze the structure of expenses in individual months
- have a preview of the state of your accounts in one place

REMEMBER ABOUT BILLS TO PAY
- create reminders of expenses, one-off and cyclical

REMIND WHAT, WHEN AND HOW MUCH YOU PAYED
- add notes on transactions to record anything you want
- search for transactions by entries in descriptions, notes, categories and more

FEEL SAFE
- secure access to the application with special access code
- be sure that the collected data is not transferred outside of the app.

At the start the app has one account and several predefined categories of expenses, so you can start working immediately ie. by adding today's receipts or bills to be paid. You can add or change new accounts and categories at any moment.

The app has been created to be as easy to use as possible and intuitive. On the main screen there are two large buttons to add a new income or expense and a preview of the current balance and last transactions. It takes up to a few seconds to add a new expense as the application has options of setting smart hints that shorten this time to a minimum.

This app is free and ads are shown in two places: account screen and while adding a new account.

Supported languages (based on language settings of your device):
- English
- Polish
- German
- more available soon.

***

Dzięki aplikacji Mój skarbiec możesz:

ZAPISYWAĆ SWOJE TRANSAKCJE
- rejestrować dowolne wydatki i wpływy,
- tworzyć dowolne kategorie wydatków i wpływów,
- odzwierciedlić wszystkie swoje konta lub zapisywać transakcje na jednym,

KONTROLOWAĆ WYDATKI
- tworzyć cele maksymalnego poziomu wydatków,
- monitorować poziom realizacji swoich celów,

ANALIZOWAĆ SWÓJ BUDŻET Z RÓŻNYCH PERSPEKTYW
- śledzić historię wydatków w danej kategorii,
- analizować strukturę wydatków w poszczególnych miesiącach,
- mieć podgląd na stan swoich kont w jednym miejscu,

PAMIĘTAĆ O RACHUNKACH DO ZAPŁACENIA
- tworzyć przypomnienia o wydatkach, w tym cyklicznych,

PRZYPOMNIEĆ SOBIE CO, KIEDY I ILE ZAPŁACIŁAŚ (-EŚ)
- dodawać notatki przy transakcjach (wydatkach i wpływach),
- wyszukiwać transakcje wg wpisów w opisach, notatkach itp.,

CZUĆ SIĘ BEZPIECZNIE
- zabezpieczyć dostęp do aplikacji kodem dostępu,
- mieć pewność, że gromadzone dane nie są przekazywane poza aplikację.

Na starcie aplikacja ma ustawione jedno konto i kilka predefiniowanych kategorii wydatków, więc możesz rozpocząć pracę od razu np. dodając dzisiejsze paragony lub rachunki do zapłacenia. Nowe konta (np. portfel, konto bankowe, lokaty itp.) oraz nowe kategorie wydatków i wpływów możesz wprowadzić w dogodnym czasie.

Aplikacja została napisana tak, aby była maksymalnie prosta w obsłudze i intuicyjna. Na ekranie głównym konta są dwa duże przyciski do dodawania nowego wpływu lub wydatku oraz podgląd na bieżące saldo i ostatnie transakcje. Dodanie nowego wydatku zajmuje do kilku sekund. Tym bardziej, że aplikacja ma możliwość ustawienia inteligentnych podpowiedzi, które skracają ten czas do minimum.

Aplikacja jest darmowa a reklamy pokazywane są tylko na ekranie konta oraz w momencie dodawania nowego rachunku.

Dostępne języki w aplikacji (ustawiane na podstawie ustawień językowych Twojego urządzenia):
- polski,
- angielski,
- niemiecki,
- kolejne wkrótce.

What's New

Version 1.1.0

(opis po polsku - p. niżej)
Thank you for using the My treasury app! I try to improve the app regularly by fixing bugs and introducing new features, which will help you manage your home budget more efficiently.
In this version: streamlined defining of monthly targets (see Settings->Monthly targets), additional information in analysis and a couple of small improvements.

Dziękuję za korzystanie z aplikacji Mój skarbiec! Staram się regularnie doskonalić aplikację m.in. eliminując usterki i wprowadzając nowe funkcje, co pomoże Ci sprawniej zarządzać domowym budżetem.
W tej wersji: usprawnione definiowanie celów miesięcznych (p. Ustawienia->Cele miesięczne), dodatkowe informacje w analizach i kilka drobnych usprawnień.

Ratings and Reviews

Super

Walikoń

Wersja 1.0 a juz działa bardzo stabilnie. Spełnia moje oczekiwania. Brawo

Information

Seller
Dariusz Rutkowski
*WEA.AppPages.Size*
18 MB
Category
Finance
Compatibility
Requires iOS 9.0 or later. Compatible with iPhone, iPad and iPod touch.
Languages
English, German, Polish
Age Rating
Rated 4+
Copyright
© 2018 DARTU Dariusz Rutkowski
Price
Free

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

You May Also Like