Zrzuty ekranu

Opis

For English please see below (screenshots show different language versions).
(Podglądy ekranu pokazują różne wersje językowe).

Dzięki aplikacji Mój skarbiec możesz:

ZAPISYWAĆ SWOJE TRANSAKCJE
- rejestrować dowolne wydatki i wpływy,
- tworzyć dowolne kategorie wydatków i wpływów,
- odzwierciedlić wszystkie swoje konta lub zapisywać transakcje na jednym,

KONTROLOWAĆ WYDATKI
- tworzyć cele maksymalnego poziomu wydatków,
- monitorować poziom realizacji swoich celów,

ANALIZOWAĆ SWÓJ BUDŻET Z RÓŻNYCH PERSPEKTYW
- śledzić historię wydatków w danej kategorii,
- analizować strukturę wydatków w poszczególnych miesiącach,
- mieć podgląd na stan swoich kont w jednym miejscu,
- sprawdzać miesięczne i roczne wyniki,

PAMIĘTAĆ O RACHUNKACH DO ZAPŁACENIA
- tworzyć przypomnienia o wydatkach, w tym cyklicznych,

PRZYPOMNIEĆ SOBIE CO, KIEDY I ILE ZAPŁACIŁAŚ (-EŚ)
- dodawać notatki przy transakcjach (wydatkach i wpływach),
- wyszukiwać transakcje wg wpisów w opisach, notatkach itp.,

CZUĆ SIĘ BEZPIECZNIE
- zabezpieczyć dostęp do aplikacji kodem dostępu,
- tworzyć kopie zapasowe i przywracać z nich dane,
- zapisać kopię zapasową w wybranym przez siebie miejscu np. w chmurze.

Na starcie aplikacja ma ustawione jedno konto i kilka predefiniowanych kategorii wydatków, więc możesz rozpocząć pracę od razu np. dodając dzisiejsze paragony lub rachunki do zapłacenia. Nowe konta (np. portfel, gotówka, konto bankowe, lokaty itp.) oraz nowe kategorie wydatków i wpływów możesz wprowadzić w dogodnym czasie.

Aplikacja została napisana tak, aby była maksymalnie prosta w obsłudze i intuicyjna. Na ekranie głównym konta są dwa duże przyciski do dodawania nowego wpływu lub wydatku oraz podgląd na bieżące saldo i ostatnie transakcje. Dodanie nowego wydatku zajmuje do kilku sekund. Tym bardziej, że aplikacja ma możliwość ustawienia inteligentnych podpowiedzi, które skracają ten czas do minimum.

Aplikacja jest darmowa a reklamy pokazywane są tylko na ekranie konta oraz w momencie dodawania nowego rachunku.

Dostępne języki w aplikacji (ustawiane na podstawie ustawień językowych Twojego urządzenia):
- polski,
- angielski,
- niemiecki,
- kolejne wkrótce.

---
With the My treasury app, you can:

TRACK YOUR TRANSACTIONS
- register any expenses and incomes
- create any categories of expenses and incomes
- reflect all your accounts or record transactions in one

CONTROL EXPENSES
- create goals of the maximum level of expenses
- monitor the level of achievement of your goals

ANALYZE YOUR BUDGET FROM DIFFERENT PERSPECTIVES
- track the expenses history in a given category
- analyze the structure of expenses in individual months
- have a preview of the state of your accounts in one place
- look into your monthly and annual results

REMEMBER ABOUT BILLS TO PAY
- create reminders of expenses, one-off and cyclical

REMIND WHAT, WHEN AND HOW MUCH YOU PAYED
- add notes on transactions to record anything you want
- search for transactions by entries in descriptions, notes, categories and more

FEEL SAFE
- secure access to the application with special access code
- make and restore from backups,
- save backups where you want ie. to the cloud.

At the start the app has one account and several predefined categories of expenses, so you can start working immediately ie. by adding today's receipts or bills to be paid. You can add or change new accounts (like cash, bank account, savings) and categories at any moment.

The app has been created to be as easy to use as possible and intuitive. On the main screen there are two large buttons to add a new income or expense and a preview of the current balance and last transactions. It takes up to a few seconds to add a new expense as the application has options of setting smart hints that shorten this time to a minimum.

This app is free and ads are shown in two places: account screen and while adding a new account.

Supported languages (based on language settings of your device):
- English
- Polish
- German
- more available soon.

Co nowego

Wersja 1.4.0

For English please see below.
Dziękuję za korzystanie z aplikacji Mój skarbiec! Staram się regularnie doskonalić aplikację m.in. eliminując usterki i wprowadzając nowe funkcje, co pomoże Ci sprawniej zarządzać domowym budżetem.
W tej wersji: kopie zapasowe - tworzenie i przywracanie z możliwością ich zapisywania w chmurze lub w wybranym przez Ciebie miejscu. Możesz zabezpieczyć swoje dane w przypadku utraty lub zmiany telefonu. Aplikacja zapisuje dane w kopii w formacie nieczytelnym dla człowieka.
---
Thank you for using the My treasury app! I try to improve the app regularly by fixing bugs and introducing new features, which will help you manage your home budget more efficiently.
In this version: making and restoring from backup copies, you can save them to the cloud or any other place of your choice. Now you can feel safe if you lose or change your device. The app saves data in an unreadable format for a human.

Oceny i recenzje

4.8 z 5
Ocen: 61
Ocen: 61
Livco3 ,

Idealna do szybkiego zarzadzania wydatkami

Bardzo prosta i na temat apka. Polecam

Odpowiedź dewelopera ,

Dzięki za opinię. Przenoszenie danych będzie możliwe już w kolejnej wersji - mam nadzieję, że uda mi się do końca marca. Co do dodawania kategorii - nie ma żadnych limitów. W ustawieniach wystarczy podać nazwę i planowaną kwotę max wydatków - apka doda kategorię. Jeżeli to możliwe, proszę podesłąć zrzut ekranu z błędem albo miejscem, w którym wystąpił błąd na adres hi@dartu.pl

bezrobotnyJoe ,

Nie jest źle

Ogólnie działa jak trzeba ale nie ma możliwości ustawienia cyklu. Zacząłem używać 8 bo tak się zaczęły moje wydatki a 1 wszystko się posypało. Licznik się zresetował i zaczął nowy miesiąc a ja z wydatkami walczę do 7.
Chodzi o ogólny cykl aplikacji a nie analizy gdzie można sprawdzić np ost 30 dni. Brakuje możliwości ustawienia cyklu np od 10 do 10. Czy momentu pierwszego zapisu itd
W analizach jest opcja żeby sprawdzić dany okres ale brakuje tego dla ekranu głównego (z plusem i minusem) który jest ustawiany na sztywno w momencie pierwszego uruchomienia programu.
Mała rzecz ale dla mnie kładzie temat

Odpowiedź dewelopera ,

Dziękuję za opinię. Czy mógłbyś doprecyzować, jaki licznik masz na myśli (który ekran)? W analizach masz możliwość wskazania, który dzień miesiąca aplikacja ma traktować jako dzień wypłaty.

Częsty pasażer ,

Bardzo dobra aplikacja

Prosta, przejrzysta.

Informacje

Sprzedawca
Dariusz Rutkowski
Wielkość
25.1 MB
Kategoria
Finanse
Zgodność

Wymaga systemu iOS 11.0 lub nowszego. Zgodność z urządzeniami: iPhone, iPad oraz iPod touch.

Języki

Polski, Angielski, Niemiecki

Wiek
Wiek 4+
Prawa autorskie
© 2019 DARTU Dariusz Rutkowski
Cena
Gratis

Obsługuje

  • Chmura rodzinna

    Po włączeniu Chmury rodzinnej z aplikacji tej będzie mogło korzystać do sześciu członków rodziny.

Podobna muzyka