ภาพหน้าจอ

คำอธิบาย

This is English - Malay and Malay - English Dictionary (Kamus Bahasa Inggeris-Bahasa Melayu dan Bahasa Melayu-Bahasa Inggeris), containing 53000 translation articles. The Dictionary is OFFLINE and does not need the internet connection.
Database size is more than 7MB. It will be downloaded when the application is run first time. We recommend you to use Wi-Fi connection.

Main features:
1. History – every word you ever viewed is stored in history.
2. Favorites – you are able to add words to favorites list by clicking the “star” icon.
3. Managing History and Favorites lists – you are able edit those lists or clear them.
4. Various Settings – you may change application’s font and theme (choose one of several color themes).
5. Word spelling, using Text-To-Speech module.
6. Context word search – click any word in translation article and search for it’s translation.

This app contains advertising.

มีอะไรใหม่

เวอร์ชั่น 2.0.46

Some bugfixes and imrovements for our new interface.

ข้อมูล

ผู้ขาย
Anna Koroleva
ขนาด
34.4 MB
ประเภท
อ้างอิง
ใช้ได้กับ
ต้องใช้ iOS 8.0 ขึ้นไป ใช้ได้บนอุปกรณ์ iPhone, iPad และ iPod touch
ภาษา
ไทย, กรีก, กันนาดา, กัมพูชา, คาซัค, จีนตัวย่อ, จีนตัวเต็ม, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตุรกี, ทมิฬ, นอร์เวย์บุคมอล, นอร์เวย์ไนนอสก์, บัลแกเรีย, ปัญจาบี, ฝรั่งเศส, พม่า, ฟิลิปปินส์, มราฐี, มลายู, มองโกเลีย, มาลายาลัม, ยูเครน, รัสเซีย, ลาว, สวาฮิลี, สวีเดน, สเปน, สโลวัก, อังกฤษ, อาหรับ, อาเซอร์ไบจาน, อิตาลี, อินโดนีเซีย, อุซเบก, อูรดู, ฮังการี, ฮินดิ, ฮิบรู, เกาหลี, เช็ก, เซอร์เบีย, เดนมาร์ก, เตลุคู, เนปาล, เบงกาลี, เปอร์เซีย, เยอรมัน, เวียดนาม, เอสโตเนีย, แอลเบเนีย, โครเอเชีย, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โรมาเนีย
จัดตามอายุ
4+ ปีขึ้นไป
ลิขสิทธิ์
© 2016, Anna Koroleva
ราคา
ฟรี
การซื้อภายในแอพ
  1. Remove advertising banners - English Malay Dictionary ฿99.00

บริการช่วยเหลือ

  • การแชร์กันในครอบครัว

    สมาชิกในครอบครัวไม่เกินหกคนจะสามารถใช้แอพนี้ได้ ด้วยการตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว

เพิ่มเติมโดยนักพัฒนารายนี้

คุณอาจจะชอบ