ภาพหน้าจอ

คำอธิบาย

Denne applikasjonen gir deg de beste og raskere TV Listings i hele Norge (NO). Du kan acces svært raskt til den informasjonen du ønsker.

Hold følge serien, nyheter og dine favorittfilmer med vår helt nye TV-oppføringer App.

Denne norske TV Listings er helt gratis og integrere svært godt den nye Flat design fra iOS 10.

Dette App er tilgjengelig i utlandet og kompatibel med den nye iOS 10, iPhone 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus og multitasking er støttet.

Lag en liste over dine favorittkanaler i kategorien Bokmerker.

The Norwegian Program (TV Listings) in Norway. TV Norge ;)

มีอะไรใหม่

เวอร์ชั่น 1.4

• Appen fungerer raskere
• Appen fungerer på de siste enhetene
• TV-kanaler oppdateres jevnlig
• Alle problemer er løst

ข้อมูล

ผู้ขาย
Thomas Gesland
ขนาด
19.4 MB
ประเภท
ข่าว
ใช้ได้กับ
ต้องใช้ iOS 10.3 ขึ้นไป ใช้ได้บนอุปกรณ์ iPhone, iPad และ iPod touch
ภาษา
ไทย, Belarusian, กรีก, กัมพูชา, คาซัค, คีร์กิซ, จอร์เจีย, จีนตัวย่อ, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, นอร์เวย์บุคมอล, บอสเนีย, บัลแกเรีย, ฝรั่งเศส, พาสโต, ฟิลิปปินส์, มราฐี, มองโกเลีย, ยูเครน, รัสเซีย, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวีเดน, สิงหล, สเปน, สโลวัก, อังกฤษ, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อาเซอร์ไบจาน, อิตาลี, อินโดนีเซีย, อุซเบก, อูรดู, ฮังการี, ฮินดิ, ฮิบรู, เกาหลี, เช็ก, เซอร์เบีย, เดนมาร์ก, เตลุคู, เนปาล, เบงกาลี, เปอร์เซีย, เยอรมัน, เวียดนาม, เอสโตเนีย, แอฟริคานส์, แอลเบเนีย, โครเอเชีย, โปรตุเกส, โปแลนด์, โรมาเนีย, ไอซ์แลนด์
จัดตามอายุ
4+ ปีขึ้นไป
ลิขสิทธิ์
© 2018, MonAppTonAppNosApps
ราคา
ฟรี

บริการช่วยเหลือ

  • การแชร์กันในครอบครัว

    สมาชิกในครอบครัวไม่เกินหกคนจะสามารถใช้แอพนี้ได้ ด้วยการตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว

เพิ่มเติมโดยนักพัฒนารายนี้