iTunes

Opening the iTunes Store.If iTunes doesn’t open, click the iTunes icon in your Dock or on your Windows desktop.Progress Indicator
Opening the iBooks Store.If iBooks doesn't open, click the iBooks app in your Dock.Progress Indicator
iTunes

iTunes is the world's easiest way to organize and add to your digital media collection.

We are unable to find iTunes on your computer. To download and subscribe to หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส Luangpor Amnart Ophaso by วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว www.phasornkaew.org, get iTunes now.

Do you already have iTunes? Click I Have iTunes to open it now.

I Have iTunes Free Download

หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส Luangpor Amnart Ophaso

By วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว www.phasornkaew.org

To listen to an audio podcast, mouse over the title and click Play. Open iTunes to download and subscribe to podcasts.

Description

พระครูใบฎีกา อำนาจ โอภาโส วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว อ.เขาค้อ เพชรบูรณ์ อดีตศิลปินวาดภาพผู้มีใจใฝ่ในธรรมกับงานศิลปะตั้งแต่วัยเด็ก เมื่ออายุ 20 ปี เริ่มเดินทางแสวงหาธรรมะจากครูบาอาจารย์หลายท่าน รวมถึงหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ซึ่งท่านให้คำสอน 4 คำ โดยหลวงพ่ออำนาจยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด "รักษาใจให้ปกติ", "ไม่ส่งจิตออกนอก" , "อยู่กับรู้เสมอๆ", "หาใจให้เจอ" หลวงพ่ออำนาจได้เน้นธรรมคำสอนในเรื่องปฏิจจสมุปบาทในมุมอริยสัจ ๔ ที่มีอยู่ในทุก ๑๒ หัวข้อ ด้วยการเจริญสติใน อายตยะ๖ วิญญาณ๖ ผัสสะ๖ เวทนา๖ เพื่อสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาทุกข์และพบสุขในชีวิตประจำวัน จนถึงเข้าใจกฎแห่งธรรมชาติของความจริงที่เสมอภาคอยู่แล้วในทุกๆคน...

หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส Luangpor Amnart Ophaso
View in iTunes
  • Free
  • Category: Buddhism
  • Language: English