iTunes

正在開啟 iTunes Store。如果 iTunes 尚未開啟,請按一下 Dock 或 Windows 桌面上的 iTunes 應用程式圖像。進度指示器
正在開啟 iBooks Store。如果 iBooks 尚未開啟,請在 Dock 中按一下 iBooks App。進度指示器
iTunes

若要輕鬆整理及新增數位媒體收藏,iTunes 是全世界最簡單的工具。

我們在您的電腦上找不到 iTunes。 若要下載 Hung Phuoc Tran 的免費 App IChess - Cờ Tướng Offine,請立即取得 iTunes。

已經有 iTunes 了? 現在按一下「我有 iTunes」以開啟 iTunes。

我有 iTunes 免費下載

IChess - Cờ Tướng Offine

開發者:Hung Phuoc Tran

此 App 只在 iOS 裝置的 App Store 提供。

描述

IChess - Cờ Tướng Việt Nam là ứng dụng đánh cờ tướng offline dành cho các máy iphone/ipod

khi tham gia bạn chọn hai đối thủ để đánh là Tào Tháo và Quang Vũ (mỗi nhân vật một phong cách đánh khác nhau)
Chọn level để chơi (bao gồm Dễ, bình thường, khó và rất khó)


ứng dụng đang phát triển mong được sự ủng hộ của các bạn

1.6.1 版本的新內容

sửa lỗi trên iphone x

iPhone 螢幕快照

iPhone 螢幕快照 1
iPhone 螢幕快照 2
iPhone 螢幕快照 3
iPhone 螢幕快照 4
iPhone 螢幕快照 5
IChess - Cờ Tướng  Offine
在 iTunes 上檢視
  • 免費
  • 類別: 教育
  • 更新日期:
  • 版本: 1.6.1
  • 大小: 9.2 MB
  • 語言: 中文, 法文, 英語, 越南文
  • 開發人員:

相容性: 需要 iOS 8.0 或以上版本。與 iPhone、iPad 及 iPod touch 相容。

客戶評分

此應用程式尚未收到足夠的評分,無法顯示平均評分。