iTunes

正在開啟 iTunes Store。如果 iTunes 尚未開啟,請按一下 Dock 或 Windows 桌面上的 iTunes 應用程式圖像。進度指示器
正在開啟 iBooks Store。如果 iBooks 尚未開啟,請在 Dock 中按一下 iBooks App。進度指示器
iTunes

若要輕鬆整理及新增數位媒體收藏,iTunes 是全世界最簡單的工具。

我們在您的電腦上找不到 iTunes。 若要下載 AFOLI.,JSC 的免費 App Tử Vi Đông Tây HD ( Tử Vi trọn đời & Tử Vi 2011 ),請立即取得 iTunes。

已經有 iTunes 了? 現在按一下「我有 iTunes」以開啟 iTunes。

我有 iTunes 免費下載

Tử Vi Đông Tây HD ( Tử Vi trọn đời & Tử Vi 2011 )

開發者:AFOLI.,JSC

此 App 只在 iOS 裝置的 App Store 提供。

描述

AFOLI xin giới thiệu bộ chương trình Tử Vi rất thú vị : Tử Vi Đông Tây (Tử vi trọn đời theo Tử vi Đông phương và Tử vi 2011 theo Tử vi Tây phương ).

Tử vi Ðông phương nói rất rõ cho ta thấy từng giai đoạn hên xui, xấu tốt, công danh sự nghiệp, vợ chồng con cái, v.v. của cuộc đời, dựa trên những chuyển đổi của các vì sao so với các vì sao đã định vị tại các cung số ngay từ thời điểm mà con người mới tượng hình trong lòng mẹ.
Trong khi đó, Tử vi Tây phương lại cho ta biết rõ về cá tính của một cá nhân về cả hai phương diện chìm, nổi, hay nói cách khác, cá tính bộc lộ ra ngoài, và một cá tính tiềm ẩn trong con người.
Nếu đem phối hợp cả Ðông lẫn Tây lại, thì đó là một điều lý tưởng của một số lá Tử vi.

Các chức năng chính của ứng dụng :

Tử vi trọn đời theo Tử vi phương đông :
1. Cuộc sống
2. Tình duyên
3. Gia đạo,Công Danh
4. Tuổi hợp làm ăn
5. Lựa chọn vợ chồng
6. Những tuổi đại kỵ
7. Những năm khó khăn nhất
8. Ngày giờ xuất hành hợp nhất
9. Những diễn biến từng năm

Tử vi 2011 theo tử vi phương Tây :
1. Tình duyên
2. Sự nghiệp
3. Tiền tài
4. Sức khỏe
5. Lời khuyên

Đổi ngày Âm – Dương , Xem ngày kén giờ :
1. Đổi ngày Dương sang ngày Âm
2. Đổi ngày Âm sang ngày Dương
3. Xem ngày kén giờ với các thông tin : Ngày giờ hoàng đạo,Tiết khí,Tuổi Xung,Xuất hành,Tam nương,Nguyệt kỵ….

AFOLI would introduce to all of you the programs about horoscope that are programs very useful and enjoyable:Horoscope East-west(Horoscope lifetime according to the East horoscope and Horoscope 2011 according to Western)

Eastern horoscope said us very clearly each stages good-bad and career fame, the couple and children…of life, based on the conversion of the stars than the stars have located at the position start from when the human is formation in the mother's belly.

Mean while, Western horoscope tells us aware of the personality of an individual on both aspects of sinking, floating, or in other way, external personality, and a personality in the human

If we are carry both eastern and Western coordinating together, the results is created an ideal of some leaves Horoscopes.

The product is only take a consult. the final decision belongs to you! Wish you a happy and prosperous new year!

( Supported Rentina Displaying ! )

➢The main function of the application:

1. The Life
2. The love
3. Gia đạo,fame
4. Age of business
5. Couple selection
6. The age of intolerance
7. The most difficult years
8. Date and time of the consolidation
9. These events each year

➢ Horoscope 2011 according to Western
1. The love
2. Fame
3. Money
4. Health
5. Tips

➢ Change day lunar-solar ,figure out date -select hour
1. Lunar day to solar day conversion
2. Solar day to lunar day conversion
3. Figure out date -select hour about: date-hour zodiac, weather and climate,age conflict,setting out

iPad 螢幕快照

iPad 螢幕快照 1
iPad 螢幕快照 2
iPad 螢幕快照 3
iPad 螢幕快照 4
iPad 螢幕快照 5
Tử Vi Đông Tây HD ( Tử Vi trọn đời & Tử Vi 2011 )
在 iTunes 上檢視
  • 免費
  • 類別: 參考
  • 發行日期:
  • 版本: 1.0
  • 大小: 9.2 MB
  • 語言: 英語
  • 開發人員:

相容性: 需要 iOS 3.2 或以上版本。與 iPad 相容。

客戶評分

此應用程式尚未收到足夠的評分,無法顯示平均評分。

App 內購買項目排行

  1. Nâng cấp lên phiên bản đầy đủNT$ 60