35 Songs, 52 Minutes

TITLE TIME PRICE
12 Fantaisies: No. 1 in A Major, TWV 40:2
2:12 $0.99
1:00 $0.99
12 Fantaisies: No. 2 in A Minor, TWV 40:3
0:51 $0.99
1:11 $0.99
1:03 $0.99
1:29 $0.99
12 Fantaisies: No. 3 in B Minor, TWV 40:4
2:25 $0.99
1:28 $0.99
12 Fantaisies: No. 4 in B-Flat Major, TWV 40:5
1:00 $0.99
1:23 $0.99
0:55 $0.99
12 Fantaisies: No. 5 in C Major, TWV 40:6
1:13 $0.99
1:25 $0.99
1:41 $0.99
12 Fantaisies: No. 6 in D Minor, TWV 40:7
3:22 $0.99
1:05 $0.99
0:46 $0.99
12 Fantaisies: No. 7 in D Major, TWV 40:8
4:56 $0.99
0:44 $0.99
12 Fantaisies: No. 8 in E Minor, TWV 40:9
1:55 $0.99
1:07 $0.99
1:11 $0.99
12 Fantaisies: No. 9 in E Major, TWV 40:10
1:53 $0.99
0:54 $0.99
0:18 $0.99
1:21 $0.99
12 Fantaisies: No. 10 in F-Sharp Minor, TWV 40:11
3:02 $0.99
0:50 $0.99
1:00 $0.99
12 Fantaisies: No. 11 in G Major, TWV 40:12
1:01 $0.99
0:13 $0.99
1:09 $0.99
1:10 $0.99
12 Fantaisies: No. 12 in G Minor, TWV 40:13
2:25 $0.99
2:53 $0.99

About Simon Borutzki

Top Songs by Simon Borutzki

Top Albums by Simon Borutzki