Στιγμιότυπα

Περιγραφή

A revision guide app, with video lessons and many calculators and solvers and it’s 100% free, No in-app purchases, No advertisements. This app is intended for A Level Mathematics and other math educational programs of the same level as well. This app intends to help students understand the main math topics of their syllabuses. It is used by thousands of students every day.
This app covers many topics of the modules C1, C2, C3, C4, FP1, FP2 ,FP3, S1, S2, S3 and M1.

The topics covered in this version are the following:

Useful Identities
Rounding in Significant Figures with a Calculator
Numerical Methods
Vieta's Formulas
Straight Lines
Parametric Equations
Quadratic Equations Solver
Quadratic Inequalities Solver
Quadratic Functions Calculator
Exponents and Logarithms
Exponential and Logarithmic Functions
Arithmetic Sequences and Series with a Calculator.
Geometric Sequences and Series with a Calculator.
Series - Sigma notation
Compound Interest Calculator.
Binomial Theorem
Binomial theorem expansion Calculator
Mathematical Induction
Function Transformations
Horizontal and Vertical Asymptotes

Trigonometry (Trigonometric Equations, Trigonometric Functions,Trigonometric Identities,Triangle Solver)
Trigonometry Calculator

Differentiation (Derivative, Differentiation Rules, Derivative Tables, Implicit Differentiation, Tangents & Normals, Stationary Points, Points of Inflexion, Curve Sketching, Graphs of f(x) and its derivative )

Integration (Indefinite Integral,Definite Integral, Integral Table,Integration Techniques)

Applications of Integration (Area between a curve and x-axis, Area between a curve and y-axis, Area between two curves, Volume of revolution, Kinematics)

Complex Numbers (Operations with Complex Numbers,Complex Conjugates, Equations,Cartesian, Polar and Exponential Form)

Matrix Algebra (Matrices. Determinants, Linear Transformations)

Vectors, Lines, Planes
Vector & Scalar Projection with a Calculator
Dot Product with a Calculator
Cross Product with a Calculator
Relative positions between 2-D & 3-D lines Calculator
Relative position between a line and a plane Calculator
Distance between a point and a plane Calculator

Sets and Probability (Sets, Probability, Conditional Probability, Independent events, Bayes' theorem)
Combination, Permutation and Arrangements Calculator.
Conditional Probability Calculator.
Normal Distribution Calculator.
Binomial Distribution Calculator.
Poisson Distribution Calculator.
2 Variable Statistics
Statistics notes

We provide updates periodically to improve the performance and the functionality of the app.
No data or Wi-Fi connection required apart from video lessons.
We love feedback. So, please send your thoughts or ask us a question by contacting us here:
apps@ibmaths4u.com

TERMS OF USE
The information provided on this app is for educational purposes and its accuracy is not guaranteed.The content of this app has been researched and published with the utmost care and attention, however errors in the process cannot be ruled out. Please send any comments and corrections to:
apps@ibmaths4u.com
In spite of the most careful checking, we cannot accept liability for the correctness, completeness and up-to-dateness of this app. We do not accept liability in particular for any damage or consequences caused by direct or indirect use of the content of the app.The revision material may not cover all areas necessary for any particular examination or examination body.
This app has been developed independently of any educational organization and is in no way endorsed by any educational organization.
Content contained (apart from the video lessons) on this app is intellectual property of ©ibmaths4u.com and may not be copied, reproduced, distributed or displayed without ©ibmaths4u.com ‘s express written permission. ©2018 ibmaths4u.com.
All rights reserved. Video Lessons ©2018 Mathispower4u.com

Τι νέο υπάρχει

Έκδοση 7

-New content (Functions, Area & Volume, Polynomials, interactive unit circle)
-Minor improvements to user interface

Πληροφορίες

Πωλητής
George Feretzakis
Μέγεθος
34.4 MB
Κατηγορία
Education
Συμβατότητα

Requires iOS 9.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch.

Γλώσσες

English

Ηλικία
Rated 4+
Πνευματικά δικαιώματα
© 2018 mathematics4u.com
Τιμή
Δωρεάν

Υποστηρίζει

  • Οικογενειακή κοινή χρήση

    Έως και έξι μέλη της οικογένειας θα μπορούν να χρησιμοποιούν αυτήν την εφαρμογή με ενεργοποιημένη την Οικογενειακή κοινή χρήση.

Περισσότερα από αυτόν τον προγραμματιστή

Ίσως σας αρέσει επίσης