iTunes

Opening the iTunes Store.If iTunes doesn't open, click the iTunes application icon in your Dock or on your Windows desktop.Progress Indicator
Opening the iBooks Store.If iBooks doesn't open, click the iBooks app in your Dock.Progress Indicator
iTunes

iTunes is the world's easiest way to organize and add to your digital media collection.

We are unable to find iTunes on your computer. To download the free app Bank Pekao by Bank Pekao SA, get iTunes now.

Already have iTunes? Click I Have iTunes to open it now.

I Have iTunes Free Download
iTunes for Mac + PC

Bank Pekao

By Bank Pekao SA

Open iTunes to buy and download apps.

Description

Aplikacja mobilna Bank Pekao dla klientów detalicznych to wygodny dostęp do rachunków w Banku Pekao S.A., rachunków inwestycyjnych w Domu Maklerskim Pekao i serwisów informacyjnych.

Część informacyjna dla wszystkich:
1. Informacje giełdowe ze spółek, notowania GPW, indeksów zagranicznych i surowców
2. Wyszukiwarka na mapie oraz z użyciem rozszerzonej rzeczywistości (AR): oddziałów, bankomatów i punktów rabatowych oraz placówek Domu Maklerskiego
3. Kursy walut z kalkulatorem
4. Aktualności
5. Oferta Banku oraz kalkulatory lokat, Pożyczki Ekspresowej oraz kredytu hipotecznego

Część transakcyjna dla klientów Banku Pekao S.A.:
1. Salda i historia rachunków
2. Przelewy m.in. na dowolny rachunek, zdefiniowane, Fotoprzelew poprzez skanowanie kodu QR
3. Lokaty: otwieranie i zrywanie lokat, historia
4. Kredyty: lista i historia
5. Karty: historia, spłata, przelew z karty na rachunek własny
6. Inwestycje: lista, historia i wpłata bezpośrednia
7. Usługi: doładowania, eFaktury, Western Union

Usługi maklerskie dla klientów Domu Maklerskiego Pekao po zalogowaniu:
1. Notowania GPW z podglądem kwotowań do pięciu linii ofert wraz z przejściem do formularza zlecenia, podgląd wykresów, informacji ze spółek, statystyk
2. Zlecenia kupna/sprzedaży instrumentów finansowych notowanych na polskiej giełdzie oraz na rynkach zagranicznych
3. Nowe emisje: zapisy w ramach oferty publicznej, sesji specjalnej i praw poboru
4. Zlecenia bieżące z opcją modyfikacji, anulowania aktywnych zleceń
5. Aktywa: stan rachunku i wycena
6. Historia: m.in. zleceń, operacji finansowych
7. Przelewy na rachunek własny bądź zdefiniowany

UWAGA! Możliwość zlecania operacji wymaga aktywacji aplikacji.

Więcej na impekao24.pl

Bezpieczeństwo:
Część transakcyjna dostępna wyłącznie po zalogowaniu numerem klienta i maskowanym hasłem.
Zlecanie operacji wymaga akceptacji numerem PIN ustanawianym podczas aktywacji.
----------------------------------------------------------
Bank Pekao mobile application for retail customers is a convenient access to your account in Bank Pekao S.A., investment accounts in Pekao Brokerage House and informative services.

Informative part for everyone:
1. Stock information from companies, WSE, global exchanges and commodities quotations
2. Map with an augmented reality (AR) option that allows to locate: Bank and Brokerage House branches, ATMs and rebate points
3. Exchange rates with calculator
4. News
5. Our offer: information about Bank products and calculators for deposits' interest, express loan or mortgage loan installment

Transactional part for Bank Pekao S.A. customers:
1. Accounts: balance and history
2. Money transfers: incl. to any account, predefined, own account and Fotoprzelew by scanning the QR code
3. Deposits: opening, termination and history
4. Loans: list and history
5. Cards: list, history, repayment and money transfer from card to own account
6. Investments: list, history and direct payment
7. Services: phone top-ups, eBills, Western Union

Brokerage services to clients of Pekao Brokerage House after logging in:
1. WSE quotations with the possibility to preview quotes to five offers along with the access to an order form, view charts, information from companies as well as statistics.
2. Buy/sell orders of financial instruments listed on the Polish stock market and foreign markets
3. New issues: subscriptions made at the public offer, the special session and subscription rights
4. Current orders with the option of the modification and cancellation the active orders
5. Assets: account balance and valuation
6. History: among others orders, financial operations
7. Transfers to the owner or predefined account

ATTENTION! The ability to perform operations requires activation of the application.

More information at impekao24.pl

Security:
Transactional part is available only after logging in with customer number and masked password.
Performing the operations requires acceptance with PIN established during activation.

What's New in Version 4.8.2

Poprawki optymalizacyjne dla przelewów zagranicznych.
----------------------------------------------------------
Optimization fixes for foreign transfers.

Screenshots

iPhone Screenshot 1
iPhone Screenshot 2
iPhone Screenshot 3
iPhone Screenshot 4
iPhone Screenshot 5
iPad Screenshot 1
iPad Screenshot 2
iPad Screenshot 3
iPad Screenshot 4
iPad Screenshot 5
Bank Pekao
View in iTunes
This app is designed for both iPhone and iPad
  • Free
  • Category: Finance
  • Updated:
  • Version: 4.8.2
  • Size: 45.3 MB
  • Languages: English, Polish
  • Seller:

Compatibility: Requires iOS 7.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch.

Customer Ratings

We have not received enough ratings to display an average for the current version of this application.
All Versions: