Screenshots

Description

องค์การสวนพฤกษศาสตร์เป็นองค์กรหนึ่งในด้านการเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพให้อยู่ในระดับที่ยั่งยืน โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ศึกษาวิจัยพันธุ์พืช เป็นศูนย์ข้อมูลด้านพืชเป็นแหล่งเรียนรู้และปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนและประชาชน ให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรและพรรณพืช พร้อมทั้งสามารถยกระดับให้ดีทัดเทียมในระดับสากลได้โดยการผสมผสานเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ปัจจุบันได้พัฒนาจนสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายในทุกกลุ่มองค์กร และนำมาเป็นแนวทางการปรับปรุงสื่อให้ทันสมัย และเข้าถึงผู้เข้าชมได้มากยิ่งขึ้น ดังนั้นองค์การสวนพฤกษศาสตร์จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาสื่อด้วยเทคโนโลยี AR เพื่อให้ประชาชนที่มี Tablet และ Smart Phone ได้รับความรู้ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ประโยชน์จาก AR ในด้านทรัพยากรพรรณพืชได้อย่างชาญฉลาดและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

Information

Seller
The Botanical Garden Organization
Size
228.2 MB
Category
Reference
Compatibility
Requires iOS 9.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch.
Languages
English
Age Rating
Rated 4+
Copyright
© The Botanical Garden Organization, Thailand
Price
Free

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

You May Also Like