iPad Screenshots

Description

Lêzers fertsjinje skriuwers

Lêsto graach Frysktalige boeken? Komst graach yn oanrekking mei Fryske poëzij? Miskien soesto sels wolris in resinsje skriuwe wolle?

De Pennel app biedt skreaune en sprutsen teksten fan skriuwers dy’t harren wurk (noch) net fia in útjouwer publisearje, mar wol graach harren wurk lêze litte wolle. Alle moannen stean der fiif nije tekstfragminten klear om lêzen, belústere en beoardield te wurden.

Skriuwers fertsjinje lêzers

Hasto wolris wat yn it Frysk oan it papier of it byldskerm tabetroud? Tinksto der wolris oan om it op te stjoeren nei in útjouwer of sels te publisearjen?

Dan soe it ynstjoeren fan dyn tekst nei de Pennel app in moaie earste stap wêze kinne. De app biedt (aspirant) skriuwers en dichters in poadium en bringt harren wurk ûnder de oandacht fan lêzers en útjouwers.

What’s New

Version 1.1

Lytse oanpassings

Information

Seller
Buro KLEI
Size
10.7 MB
Category
Books
Compatibility
Requires iOS 6.0 or later. Compatible with iPad.
Languages
English
Age Rating
Rated 4+
Copyright
© 2016 Buro KLEI
Price
Free

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.