iTunes

Opening the iTunes Store.If iTunes doesn't open, click the iTunes application icon in your Dock or on your Windows desktop.Progress Indicator
Opening the iBooks Store.If iBooks doesn't open, click the iBooks app in your Dock.Progress Indicator
iTunes

iTunes is the world's easiest way to organize and add to your digital media collection.

We are unable to find iTunes on your computer. To download the free app Raiffeisen ONLINE by Raiffeisenbank (Bulgaria) EAD, get iTunes now.

Already have iTunes? Click I Have iTunes to open it now.

I Have iTunes Free Download
iTunes for Mac + PC

Raiffeisen ONLINE

By Raiffeisenbank (Bulgaria) EAD

Open iTunes to buy and download apps.

Description

Достъп до Райфайзен ОНЛАЙН чрез приложение за мобилни устройства

Всички физически и юридически лица, потребители на Райфайзен ОНЛАЙН, които притежават iPhone или iPad, вече могат бързо и удобно да достъпват своя профил и да извършват банкови операции чрез инсталиране на напълно безплатно специализирано приложение.

Допълнителна регистрация за ползване на приложението не е необходима. Достатъчно е да сте потребители на Райфайзен ОНЛАЙН, тъй като достъпът до онлайн банкирането през мобилното ви устройство е възможен със същото потребителско име и парола.

Приложението за iPhone и iPad, позволява да извършвате същия набор от услуги, които предлага Райфайзен ОНЛАЙН:

•Информация за актуален баланс и движение по вашите регистрирани сметки
•Информация за наличност и движения по банкови карти
•Информация за вашите депозитни и кредитни продукти в банката
•Извършване на преводи в местна и чуждестранна валута до 2 000 лв. при потвърждаване с допълнително средство за сигурност - SMS код или ТОКЕН*
•Извършване на преводи към предварително зададени образци и получатели в Райфайзен ОНЛАЙН
•Преглед на текущи валидни съобщения
•Изпращане на запитвания и предложения към Райфайзенбанк
•Получаване на индивидуални оферти
•Форми за връзка
•Локатор на офиси и банкомати на Райфайзенбанк
•Валутни курсове
•Валутен калкулатор
•"Общо разполагате с" - превалутиране на общо разполагаемата сума по сметки и депозити
* Преводи между собствени сметки на физически лица, регистрирани в Райфайзен ОНЛАЙН, ще могат да се извършват без SMS код или Токен до 30 000 лв.

За Вашето удобство и по-висока сигурност, мобилното приложение предлага допълнителни опции, които може да заявите във всеки офис на банката:
- Имате възможност да посочите телефонен номер за получаване на SMS код за мобилното приложение, различен от този за Райфайзен ОНЛАЙН.
- Потребителите на Райфайзен ОНЛАЙН, ползващи универсален електронен подпис (УЕП) могат да изберат SMS код или ТОКЕН за активно банкиране през мобилното приложение.

С уважение,
Райфайзенбанк (България) ЕАД

All clients (individual and legal entities), users of Raiffeisen ONLINE, who have iPhone or iPad, can now quickly and conveniently access their profile and carry out banking operations by installing a free native application.

Additional registration for the mobile application is not required. To get started, subscribe for Raiffeisen ONLINE. If you are already using it, download the mobile application from the official iTunes and sign in with the same login credentials.

By using the mobile application you can perform the same operations as with Raiffeisen ONLINE:

•View details and transaction history on your registered accounts
•Access information about available amounts and bank card transactions
•Check the status of your deposit and credit products in the bank
•Execute funds transfers in local and foreign currency up to 2 000 BGN upon confirmation with additional security tool - SMS code or TOKEN*
•Make funds transfers to pre-defined templates and beneficiaries from Raiffeisen ONLINE
•Receive information messages
•Contact forms
•Receiving personal offers
•Feedback forms
•Raiffeisenbank branches and ATMs locator
•Currency rates
•Currency converter
•"Total available amount" - covert the total available amount for your accounts and deposits
* For private individuals, transfers between own accounts registered in Raiffeisen ONLINE, can be done without SMS code or Token confirmation up to 30 000 BGN.

For your convenience and greater security, the service offers additional options that can be applied in any Raiffeisenbank’s office:
- Specify a phone number, different from the one used for Raiffeisen ONLINE, for receiving an SMS codes as additional security tool for the mobile application.
- Users of Raiffeisen ONLINE with Universal Electronic Signature (UES) can choose SMS code or TOKEN for active banking via the mobile application.

Kind regards,
Raiffeisenbank (Bulgaria) EAD

What's New in Version 3.1.5

Не се изисква попълване на BIC при преводи в евро към ЕИП

BIC field is not mandatory for payments in Euro within EEA

Screenshots

iPhone Screenshot 1
iPhone Screenshot 2
iPhone Screenshot 3
iPhone Screenshot 4
iPad Screenshot 1
Raiffeisen ONLINE
View in iTunes
This app is designed for both iPhone and iPad
  • Free
  • Category: Finance
  • Updated:
  • Version: 3.1.5
  • Size: 13.0 MB
  • Language: English
  • Seller:

Compatibility: Requires iOS 6.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch.

Customer Ratings

We have not received enough ratings to display an average for the current version of this application.
All Versions: