iTunes

Opening the iTunes Store.If iTunes doesn't open, click the iTunes application icon in your Dock or on your Windows desktop.Progress Indicator
Opening the iBooks Store.If iBooks doesn't open, click the iBooks app in your Dock.Progress Indicator
iTunes

iTunes is the world's easiest way to organize and add to your digital media collection.

We are unable to find iTunes on your computer. To buy and download The Next Buddha 1 by com.thai-g.com, get iTunes now.

Already have iTunes? Click I Have iTunes to open it now.

I Have iTunes Free Download
iTunes for Mac + PC

The Next Buddha 1

By com.thai-g.com

Open iTunes to buy and download apps.

Description

พระศรีอริยเมตไตรย (The Next Buddha 1)
คุณทราบพุทธประวัติบ้างหรือไม่?
แล้วคุณทราบหรือไม่ว่าใครคือ “พระศรีอริยเมตไตรย”?
หากทราบ คุณก็คงจะสามารถตอบได้ว่า สำหรับพุทธศาสนิกชนบางท่านแล้ว เชื่อว่าพระศรีอริยเมตไตรยนั้นก็คือ พระพุทธเจ้าที่จะตรัสรู้องค์ต่อไปในอนาคต
แต่หากคำตอบของคุณคือ “ไม่”
หนังสือเรื่อง “พระศรีอริยเมตไตรย (ฉบับต้นแบบ)” มีคำตอบให้คุณ
“พระศรีอริยเมตไตรย (ฉบับต้นแบบ)” เป็นหนังสือต้นแบบพุทธประวัติยุคพระศรีอารย์ ปกแรก และ ปกเดียวในประเทศไทย ที่ได้รวมเนื้อหาสาระสำคัญของ อรรถกถา อนาคตวงศ์ ๒ อรรถกถา คือ อมตรสธารา อรรถกถาอนาคตวงศ์ และ สมันตภัททกา อรรถกถาอนาคตวงศ์ นอกจากนี้ ต้นแบบพุทธประวัติเล่มนี้ ยังได้รวมพุทธประวัติของพระศรีอริยเมตไตรยจากคัมภีร์สำคัญอื่นๆของ ลังกา และล้านนา เช่น ทสโพธิสัตตุปปัตตุกถา, โสตัตถกีมหานิทาน, ตำนานมูลศาสนา และ ชินกาลมาลีปกรณ์ เป็นต้น ซึ่งหนังสือเล่มนี้ จะช่วยให้คุณทราบถึงพุทธประวัติของพระศรีอริยเมตไตรยอย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น

iPhone Screenshot

iPhone Screenshot 1
iPhone Screenshot 2
iPhone Screenshot 3
iPhone Screenshot 4
iPhone Screenshot 5
The Next Buddha 1
View In iTunes
  • $1.99
  • Category: Books
  • Released:
  • Version: 1.0
  • Size: 2.1 MB
  • Language: English
  • Seller:

Compatibility: Requires iOS 3.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch.

Customer Ratings

0 0 0 We have not received enough ratings to display an average for the current version of this application.