iTunes

Opening the iTunes Store.If iTunes doesn't open, click the iTunes application icon in your Dock or on your Windows desktop.Progress Indicator
Opening Apple Books.If Apple Books doesn't open, click the Books app in your Dock.Progress Indicator
iTunes

iTunes is the world's easiest way to organize and add to your digital media collection.

We are unable to find iTunes on your computer. To download from the iTunes Store, get iTunes now.

Already have iTunes? Click I Have iTunes to open it now.

I Have iTunes Free Download

Nüzul Sırasına Görə Nəcm Nəcm Quranın Azərbaycanca Meali

This book is available for download with Apple Books on your Mac or iOS device. Multi-touch books can be read with Apple Books on your Mac or iOS device. Books with interactive features may work best on an iOS device. Apple Books on your Mac requires OS X 10.9 or later.

Description

Quranı ǝrǝbcǝ ǝslindǝn oxuyub anlamaq vǝ anladıqlarımı türkcǝ anlatmaq mǝqsǝdi ilǝ hazırladığım bu ǝsǝrdǝ şeytani-rǝcimdǝn; onun tǝlqinlǝrindǝn, azdırmalarından vǝ vǝsvǝsǝlǝrindǝn Allaha sığınıram. 
Lazımi kimi tǝriflǝyǝ bilmǝsǝk dǝ, idrak edǝ bildiyimiz vǝ ağlımızın imkan verdiyi ölçüdǝ bütün tǝriflǝrin alǝmlǝrin Rǝbbinǝ mǝxsus olduğunu tǝsdiqlǝyir, xüsusǝn dǝ bu aciz, fǝqir vǝ hǝqir qula Quranı türk dilindǝ oxucuya ǝrz etmǝk nemǝtini vǝ xidmǝtini bǝxş etdiyi üçün Ona sonsuz tǝriflǝrimi tǝqdim edirǝm. 
Uca Rǝbbimizdǝn, Peyğǝmbǝri Mǝhǝmmǝd ǝleyhissalamı, onun yaxınlarını vǝ dostlarını dǝstǝklǝyib hifz etdiyi kimi, bizimlǝ birgǝ Allahın dininǝ xidmǝt edǝnlǝrin hamısını qorumasını, hifz etmǝsini vǝ dǝstǝklǝmǝsini niyaz edirǝm. 
Rǝbbimizin mesajlarını saf halda tǝsbit edǝrǝk bǝşǝriyyǝtǝ tǝqdim etmǝyǝ çalışdığım bu ǝsǝrdǝ, Allahın rizasını qazanmaqdan başqa heç bir mǝqsǝd güdmǝmişǝm. Acizliyimiz vǝ idrakımızın mǝhdudluğu sǝbǝbindǝn, şübhǝsiz ki, ǝskiklǝrimiz olmuşdur. Ancaq Rǝbbim şahiddir ki, bilǝ-bilǝ heç bir sǝhvǝ yol verilmǝmişdir. Buna görǝ, Uca Rǝbbimizin mǝni ǝfv edǝcǝyini ümid edirǝm. 
Burada tǝqdim edilǝn meal, qǝdim ǝrǝb dili [lüğǝti, qrammatikası, ǝdǝbiyyatı] ilǝ birlikdǝ Quranın bütövlüyü nǝzǝrǝ alınaraq, çox hǝssaslıqla aparılan tǝhlillǝrin nǝticǝsidir. Meydana çıxardığımız mǝnaların sübutları, mǝnbǝlǝri vǝ sǝbǝblǝri “Tǝbyinül-Quran” adlı ǝsǝrimizdǝ mövcuddur. Ətraflı mǝlumat ǝldǝ etmǝk, yoxlamaq vǝ tutuşdurmaq istǝyǝn oxucularımız, 8 cilddǝ nǝşr edilǝn “Tǝbyinül-Quran”dan vǝ yaxud internet saytımızdan bunları görǝ bilǝrlǝr.

İnternet Sayt:
www.istekuran.net
www.istekuran.com
www.quranveislam.com

Nüzul Sırasına Görə Nəcm Nəcm Quranın Azərbaycanca Meali
View in iTunes
  • Free
  • Available on iPad, iPhone and Mac.
  • Category: Islam
  • Published: Mar 25, 2018
  • Publisher: Hakkı Yılmaz
  • Seller: Hakki Yilmaz
  • Print Length: 639 Pages
  • Language: Turkish
  • Version: 1.0
  • Requirements: This book can only be viewed on an iOS device with Apple Books on iOS 12 or later, or an iPad with iBooks 2 or later and iOS 5 or later, an iPhone with iOS 8.4 or later, or a Mac with OS X 10.9 or later.

Customer Ratings

We have not received enough ratings to display an average for this book.