12 Bài hát, 46 Phút

TỰA ĐỀ ĐỘ DÀI
4:43
4:04
3:31
3:28
3:58
3:23
3:17
4:03
3:02
4:16
4:34
3:47

Tác Phẩm Khác Của 陳百強

Bài hát

Người Nghe Cũng Phát