Ảnh chụp màn hình iPhone

Miêu tả

■ 어플 이용 방법

※ 처음 어플로 주문하실 경우! 롯데 Family 통합 회원 가입에 동의하시지 않으셨다면 번거로우시겠지만 롯데리아 홈페이지에 접속하셔서 통합 회원 가입에 동의해주세요. 동의 후에 롯데리아의 맛있는 즐거움을 여러분의 집 앞까지 배달해 드리겠습니다~!

1. 'My Page'에서 로그인을 한 후 메뉴에서 제품을 선택해 주세요.
2. 세트 주문시 디저트 및 음료 변경하여 주문 가능합니다. (팩 제품 변경 불가)
3. 'Order'를 눌러 장바구니 안에 담은 제품을 확인하신 후 '주문하기'를 눌러주세요.
4. '배송지 등록'에서 배달 받고자 하는 주소지를 등록해 주세요.
5. 최초 등록시 'Order' > '주문하기'를 누르면 등록된 배송지 정보가 확인 가능합니다.
6. 상세주소를 터치하면 배달가능한 매장이 검색됩니다. 원하는 매장을 선택해 주세요.
7. 제품내역을 확인 후 '계속하기'를 눌러 주세요
8. '쿠폰사용하기'에 사용가능한 쿠폰이 확인되면 터치 후 적용합니다.
9. 수신가능한 휴대폰 번호를 입력해 주세요. 전화확인이 되지 않을 경우 주문이 취소될 수 있습니다.
10. '결제하기'로 화면 이동 후 결제수단을 선택하여 주세요.
11. 결제수단을 선택하면 주문이 완료됩니다. 모바일 결제를 제외한 나머지 결제수단은 주문상품수령시 지불해주세요.

■ 어플로 주문하기 전에 꼭 확인해주세요
1. 최초 주문시, 롯데리아 홈페이지에 접속하여 롯데 Family 통합 회원 가입에 동의해주세요. (미동의시 로그인 불가)
2. 롯데 Family 통합 회원이 아니시더라도 비회원으로 인증 후 주문 가능합니다.
3. 모바일 주문은 당일 배달 주문만 가능합니다.
4. 예약 주문은 현재 시간 +2시간 이후부터 설정 가능합니다.
5. 주문은 버거(단품), 세트, 팩의 경우 12개까지 주문이 가능합니다. (디저트, 음료는 제외)
*대량주문의 경우 대표번호(1600-9999)로 전화주세요.
6. 신속한 배달 서비스를 위해 주소와 연락처는 정확히 기재하여 주세요.
7. 수신가능한 전화번호를 기재해주세요. 전화확인이 되지 않을 경우 주문이 취소될 수 있습니다.
8. 주문완료 후 취소 및 변경은 대표번호(1600-9999)로 가능합니다.
9. 일부 구역은 배달이 제한될 수 있으니 양해 부탁드립니다.

■ 앱 접근 권한 안내 ■

2017년 3월 23일 부로 시행된 정보통신망법 제 22조의2(접근권한에 대한 동의)에 준수하여 앱 서비스 이용시 꼭 필요한 접근권한을 아래와 같이 안내 드립니다.

[필수적 접근권한]
- 기기 및 앱 기록 : 앱 상태(버전) 확인
- 기기 ID : 기기 식별 및 광고 트래킹
- Wi-Fi 연결정보 : 앱 이용 네트워크 연결 체크

[선택적 접근권한]
- 전화 : 전화 걸기 및 관리
- 사진/미디어/파일 : 이미지 캐시, 글 작성 파일 읽기 또는 저장
- SMS : 인증 번호 확인 및 입력
- 위치정보 : 현재 위치 자동 수신
- 카메라 : 글 작성 사진 또는 동영상 촬영
- 주소록 : 전화 주문 시 업소명 노출

선택적 접근 권한은 관련 기능 이용시 동의하실 수 있으며, 미동의 시에도 해당 기능의 앱 서비스는 이용 가능 합니다.
휴대폰 "설정 > 롯데리아 > 앱 권한" 에서도 설정 변경 하실 수 있습니다.

언제 어디서나 In-Joy 롯데리아

Có gì Mới

Phiên bản 6.0.7

- 마케팅 알림수신 동의날짜오 해제날짜 표시

Thông tin

Người bán
Lotte Data Communication Company
Kích cỡ
3.8 MB
Danh mục
Kinh doanh
Tương thích
Yêu cầu phiên bản iOS 8.0 trở lên. Tương thích với iPhone, iPad và iPod touch.
Ngôn ngữ
Tiếng Anh
Tuổi
Giới hạn 4+
Bản quyền
© ⓒ 2008 LOTTE DATA COMMUNICATION COMPANY.
Giá
Miễn phí

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này