Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

1등 전자책 서점 리디북스의 전자책 뷰어 앱입니다.
리디북스 서점에서 구매한 모든 책을 앱에서 읽으세요!

최신 베스트셀러와 경영경제, 자기계발서는 물론 만화/판무/로맨스까지 국내 최대규모의 전자책!
책 본문을 읽어주는 듣기 기능(TTS)으로 손은 자유롭게, 귀는 즐겁게!
3억 권에 달하는 누적 전자책 다운로드, 2014 랭키닷컴 전자책 분야 1위!


[1등 전자책 서점] 3억 권에 달하는 누적 전자책 다운로드!
- 최신 베스트셀러, 최신간부터 만화, 잡지까지, 160만종의 전자책 제공
- 나를 위한 추천책: 나에게 딱 맞는 책을 리디북스가 자동으로 추천
- 빌려보는 판타지무협 소설, 만화, 로맨스, 잡지
- 판타지무협 소설과 만화는 자유이용권으로 무제한 감상까지!


[나만의 책장] 늘 나와 함께하는 내 손안의 서재!
- 보고 싶은 책을 바로 꺼내보는 서재
- 구매한 책은 횟수 제한 없이 언제 어디서나 다운받기
- 내 마음대로 꾸미는 책장 구성과 디자인


[듣기 기능(TTS)] 읽기 귀찮으면 들을 수도 있어요
- 리디북스 전자책은 어떤 책도 듣기 기능 OK! (EPUB 형태에 한함)
- 여자/남자 목소리 선택 가능
- 0.6~4.0배속까지 속도 조절 가능


[최고의 가독성] 화면 밝기, 글자 크기 내 마음대로 조절
- 밤에도 눈이 편한 밝기 조절 기능
- 글자 크기와 글꼴, 책 배경 색까지 내 눈에 편하게 선택


[동기화] 최대 5대 기기 동시 독서!
- 태블릿에서 읽던 책을 스마트폰과 PC에서도!
- 기기를 바꿔도 마지막 읽던 페이지를 자동으로 동기화
- 독서 중 남긴 형광펜, 메모, 책갈피도 모든 기기에서 동기화


[독서노트] 형광펜과 메모로 나만의 독서노트를!
- 독서 중 남긴 형광펜, 메모, 책갈피가 한 눈에 정리!
- 마음에 드는 글귀는 페이스북, 트위터 공유하기
- 읽고, 정리하며 더해지는 독서의 깊이


[파일뷰어] 문서, 파일을 넣어 보는 가장 진보한 뷰어
- PDF, 텍스트 파일을 리디북스 뷰어의 강력한 기능과 함께
- 클라우드앱(Dropbox 등), 이메일에서 가져온 내 파일 보기


[리디북스 고객센터] 칭찬하지 않을 수 없는 최고의 고객센터
- 전화 : 1644-0331 (평일 10:00~19:00, 점심시간 12:50~14:00)
- 이메일 : help@ridibooks.com


※ 서비스에 필요한 접근 권한에 대해 안내 드립니다.

[필수 접근 권한]
- 없음.

[선택적 접근 권한]
접근 권한에 동의하지 않아도 서비스 이용이 가능합니다.
- 사진: 공유 기능에 사용될 수 있습니다.
- 알림: 앱 푸시 알림 전송을 위해 사용됩니다.
- 셀룰러 데이터: 셀룰러 통신 환경(3G/LTE 등)에서 원활한 접속을 위해 사용됩니다.

Có gì Mới

Phiên bản 8.9.6

v8.9.6 업데이트:

[버그 수정]
• 특정 사용자 글꼴을 사용할 수 없는 문제 수정
• 듣기(TTS) 기능 이용 중 간헐적으로 문장의 끝 글자를 읽지 않고 넘어가는 문제 수정
• 기타 버그 수정

v8.9.5 업데이트:

[버그 수정]
• 특정 조건에서 사용자 글꼴이 시스템 글꼴로 대체되는 문제 수정
• 기타 버그 수정

v8.9.4 업데이트:

[버그 수정]
• 구매목록 접근 시 간헐적으로 앱이 종료되는 문제 수정
• 사용자 파일 추가 시 파일명이 깨져 보이는 문제 수정
• 상태 알림 토스트가 오랜 시간 동안 노출되는 문제 수정
• 프로파일을 통해 설치한 글꼴을 사용자 글꼴로 등록할 경우 뷰어 내에서 시스템 글꼴로 대체되어 보이는 문제 수정
• 다운로드순 정렬일 때 다운로드 받은 순서와 책장에 배치되는 순서가 일치하지 않는 문제 수정
• 기타 버그 수정

v8.9.3 업데이트:

[버그 수정]
• 특정 기기에서 책 열람 시 앱이 종료되는 문제 수정
• '이미지로 멋지게 공유' 시 일부 텍스트가 정상적으로 적용되지 않거나 앱이 종료되는 문제 수정
• 구매목록의 페이지 번호가 실제 페이지 번호와 일치하지 않는 문제 수정
• 기타 버그 수정

v8.9.2 업데이트:

[개선된 기능]
• iPhone X 추가 대응

[버그 수정]
• 특정 도서에서 이미지 공유 시 본문이 누락되는 문제 수정
• 듣기(TTS) 중 특정 문자열을 읽을 때 앱이 종료되는 문제 수정
• 기타 버그 수정

v8.9.1 업데이트:

[버그 수정]
• 특정 도서 열람 시 흰 페이지만 보이는 문제 수정
• 듣기(TTS) 중 특정 문자열을 읽을 때 앱이 종료되는 문제 수정
• 도서를 열람할 때나 화면 회전을 할 때 간헐적으로 앱이 종료되는 문제 수정
• 아이패드에서 특정 만화 도서 열람 시 페이지가 잘려보이는 문제 수정

v8.9.0 업데이트:

[개선된 기능]
• iOS11 대응
• iPhone X 대응
• 시리즈 도서 이전 권, 다음 권 이동버튼 추가
• PDF 뷰어 UI 개편
• iOS8 지원 중단

[버그 수정]
• PDF 도서 열람 시 간헐적으로 종료되는 문제 수정
• 셀렉션 또는 형광펜 칠하기 시 간할적으로 본문이 보이지 않게 되는 문제 개선
• 간헐적으로 무료책 탭 접근 시 앱이 종료되는 문제 개선
• 기타 버그 수정

Thông tin

Người bán
RIDI Corporation
Kích cỡ
178.7 MB
Danh mục
Sách
Tương thích
Yêu cầu phiên bản iOS 9.0 trở lên. Tương thích với iPhone, iPad và iPod touch.
Ngôn ngữ
Tiếng Hàn
Tuổi
Dành cho người dùng 12+ tuổi:
Nội dung Kích dục và Khỏa thân Không Thường Xuyên/Nhẹ
Chủ đề Kinh dị/Gây sợ hãi Không Thường Xuyên/Nhẹ
Sử dụng hoặc có liên quan đến Rượu, Thuốc lá, hoặc Thuốc Không Thường Xuyên/Nhẹ
Hài thô tục/kém lịch sự Không Thường Xuyên/Nhẹ
Bạo lực Thực Không Thường Xuyên/Nhẹ
Thông tin về Y Tế/Điều Trị Không Thường Xuyên/Nhẹ
Chủ đề Kích dục/Người lớn Không Thường Xuyên/Nhẹ
Biếm họa hoặc Bạo lực ảo Không Thường Xuyên/Nhẹ
Bản quyền
© RIDI Corporation
Giá
Miễn phí

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Có Thể Bạn Cũng Thích