Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

▶한 번 시작하면 멈출 수 없는 액션
- 고퀄리티 그래픽과 화려한 이펙트의 극한 타격감
- 공중타격과 콤보 액션으로 즐기는 짜릿한 손맛!

▶4가지 직업, 자유로운 무기 체인징 시스템!
- 무기가 달라지면 액션도 달라진다
- 전투 스타일에 따라 봉, 권, 검, 활 네 가지 무기를 모두 체인징

▶손오공, 서유기, 저팔계 등 전설 속 영웅과 함께!
- 서유기에 등장하는 다양한 영웅과 함께하는 신나는 액션
- 손오공과 떠나는 신나는 모험, 각 영웅들의 고유 스킬 발동!

▶국왕이 되어 국가를 통치하라!
- 3개 나라에서 펼쳐지는 뜨거운 국가간 전쟁
- 당신도 국왕이 될 수 있습니다

▶다양하고 화려한 멋진 탈것을 타고 전장을 누벼라!

▶한계를 뛰어넘는 몬스터급 컨텐츠를 경험하라!
- 일반 던전, 경기장, 월드BOSS, 길드던전, 낚시 등 다양한 던전
- 국가호송, 국경방화, 적국정찰, 국경전투 등 다양한 국가 간 전투!

▶몬스터:최종병기 공식카페에서 최신 게임 정보를 가장 먼저 만나보세요!
공식카페: http://cafe.naver.com/xmonster

■ 상품 정보 및 이용 조건 안내
* 유료아이템 구매 시 별도의 요금이 부과됩니다.
* 구매 후 사용된 상품 및 즉시 반영되는 월정액 상품은 환불이 불가능합니다.
* 결제 후 상품이 미지급 되었을 경우, 고객센터로 문의 바랍니다.
* 결제 취소는 '게임펍 고객센터'를 통해서만 처리되며, 회수하지 않은 아이템에 대한 결제 취소 적발 시 영구 제재가 적용됩니다.
* 게임펍 고객센터: 1666-7198/ 평일 10:00 ~ 19:00 시간 동안 상담 가능

Có gì Mới

Phiên bản 2.3.0

5차 업데이트
1. 전서버 PVP 선계난투 추가
2. 무기 환화 시스템 추가
3. 신규 영웅 태을진인 및 신규 의상 추가
4. 캐릭터 및 장비 각성 레벨 상향

Thông tin

Người bán
Gamepub CO., LTD
*WEA.AppPages.Size*
510.1 MB
Danh mục
Trò chơi
Tương thích
Yêu cầu phiên bản iOS 7.0 trở lên. Tương thích với iPhone, iPad và iPod touch.
Ngôn ngữ
Tiếng Hàn
Tuổi
Dành cho người dùng 12+ tuổi:
Bạo lực Thực Không Thường Xuyên/Nhẹ
Biếm họa hoặc Bạo lực ảo Không Thường Xuyên/Nhẹ
Bản quyền
© Gamepub CO., LTD
Giá
Miễn phí

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích