Ảnh chụp màn hình iPad

Miêu tả

뽀로로와 노래해요를 이제 패드에서 만나보세요!

뽀로로 동요놀이는 뽀로로와 노래해요에 있는 동요를 듣고, 따라 부르고, 연주할 수 있는 애플리케이션으로
들어요, 불러요, 연주해요 세가지 테마로 구성되어 있어요.
들어요, 불러요에서는 뽀로로와 노래해요의 수록곡을 한글 또는 영어로 듣고 따라 부를 수 있어요.
친숙한 노래를 듣고, 가사를 보며 즐겁게 따라 부르면서 언어발달과 정서발달에 도움을 줄 수 있어요.
연주해요는 뽀로로와 노래해요 동요를 직접 연주할 수 있게 구성되어 있어
아이들이 성취감을 느끼며 음악적 리듬감을 기를 수 있어요.

뽀로로 동요놀이와 함께 아이의 언어 발달과 음악적 재능을 키워주세요!

※본 앱은 동요 영상이 아니라 스틸 화면으로 구성된 동요 애플리케이션입니다.

*주요 기능
- 들어요 : 듣고 싶은 노래를 골라 들을 수 있어요.
- 불러요 : 가사를 보며 노래를 따라 부를 수 있어요.
- 연주해요 : 5가지 악기 모드(피아노, 트럼펫, 바이올린, 기타, 실로폰)가 있고, 옥타브를 이동하며 3옥타브까지 연주할 수 있어요.
녹음 기능이 있어 연주를 녹음하고, 녹음한 것을 다시 들어볼 수 있어요.
또 3가지 연주 모드가 가능해요.
1) 아무거나 눌러요 - 유도 효과 없이 자유롭게 건반을 누르며 연주할 수 있어요.
2) 마음대로 눌러요 - 마음대로 눌러도 저절로 노래가 완성돼요.
3) 따라서 눌러요 - 유도 효과에 따라 건반을 누르면 노래가 완성돼요.

*콘텐츠 목록
- 뽀롱뽀롱 뽀로로 3기 오프닝 곡
- 숫자놀이
- 꼭꼭꼭
- 딩동댕
- 고래의 노래
- 야채삼총사
- Playing With Numbers
- I Wanna Be
- Ding Dong Dang
- The Whale Song
- The Veggie Land Three

제작 : ㈜ 아이코닉스 엔터테인먼트
개발 : LG유플러스, 블링크팩토리

Thông tin

Người bán
ICONIX ENTERTAINMENT
*WEA.AppPages.Size*
205.5 MB
Danh mục
Giáo dục
Tương thích
Yêu cầu phiên bản iOS 4.3 trở lên. Tương thích với iPad.
Ngôn ngữ
Tiếng Anh
Tuổi
Giới hạn 4+
Bản quyền
© ICONIX ENTERTAINMENT
Giá
Miễn phí

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích