Ảnh chụp màn hình iPhone

Miêu tả

* 이마트 가상스토어 - 우리동네 이마트를 내 손안에 그대로!

우리 동네 이마트를 모바일 앱에 그대로 옮겼습니다.
믿을 수 있는 점포상품이 그대로, 내가 구매한 상품이 우리동네 이마트에서 직접 배송됩니다.

1. 이제 더 이상 발품 팔지 마세요!
가지런히 진열된 매대를 둘러보고 맘에 드는 상품을 꼭 눌러 카트속으로… 쏙 담아보세요.


2. 삐딱하게 들기만 하면 이마트 매장을 한번에 둘러볼 수 있어요!
힘들게 스크롤 하지 마세요. 자동 스크롤을 이용하면 스크롤 필요 없이 매대가 저절로 움직입니다.
화면을 보고만 있으면 이마트 매장 한바퀴를 다 돌아볼 수 있어요~ 지금까지 경험한적 없는 가장 쉬운 쇼핑 방법!


3. 점포 상품만 골라 담는 게 힘드신가요?
가상스토어에는 이마트 점포상품만을 골라 추천해드립니다.
검색을 이용하시면 점포에서 판매하지 않는 이마트몰의 모든 상품도 구매할 수 있습니다.


4. 매번 장볼 때 마다 깜빡 깜빡 하시죠?
필요한 물품을 그때 그때 메모하실 수 있도록 쇼핑리스트를 준비했습니다.


5. 지금 사면 오늘 배송 받을 수 있는지 궁금하시죠?
예약 배송시간 및 점포 휴일 등 상세한 배송정보를 바로 바로 확인하세요.


6. SSG 쿠폰, 포인트 사용이 안될까 봐 걱정되신다구요?
신세계 쇼핑포털 SSG에서 제공하는 모든 기능을 사용하실 수 있어요.
회원등급, 보유쿠폰, 포인트 등 SSG의 모든 혜택을 똑같이 누리세요!


※ 이런 분들은 꼭 사용해보세요!

- 바쁜 일정으로 매장에 방문하기 어려운 분들
- 마트에서 쇼핑을 즐기지만 사람이 많아 불편하고 힘든 분들
- 모바일 쇼핑이 어렵다고 느끼신 분들

[ APP 접근 권한 안내]
서비스에 필요한 접근권한에 대해 안내 드립니다.

① 필수적 접근 권한
*) 기기 및 앱 기록 : 앱 실행시 구동 오류확인, 사용성 개선

② 선택적 접근 권한
허용하지 않으셔도 서비스 이용이 가능하며, 해당 기능 이용시 동의를 받습니다.
*) 사진/카메라 : 포토 상품평

Có gì Mới

Phiên bản 1.2.9

더 나은 쇼핑을 위해 노력하겠습니다.

이번 버전에서는 UI 및 일부 버그를 개선했습니다.

Thông tin

Người bán
Shinsegae EC
Kích cỡ
50.8 MB
Danh mục
Mua sắm
Tương thích
Yêu cầu phiên bản iOS 8.0 trở lên. Tương thích với iPhone, iPad và iPod touch.
Ngôn ngữ
Tiếng Anh, Tiếng Hàn
Tuổi
Giới hạn 4+
Bản quyền
© COPYRIGHT 2014 EMART. ALL RIGHTS RESERVED
Giá
Miễn phí

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này