iTunes

Đang mở iTunes Store.Nếu iTunes không mở ra, hãy nhấp vào biểu tượng ứng dụng iTunes trong Dock hoặc trên màn hình Windows của bạn.Chỉ Báo Tiến Trình
Đang mở iBooks Store.Nếu iBooks không mở, hãy nhấp vào app iBooks trong Dock của bạn.Chỉ Báo Tiến Trình
iTunes

iTunes là cách đơn giản nhất trên thế giới để tổ chức và thêm vào bộ sưu tập truyền thông số của bạn.

Chúng tôi không thể tìm thấy iTunes trên máy tính của bạn. Để tải xuống app miễn phí Fire Ant Simulator theo Boris Tsarkov, tải iTunes ngay bây giờ.

Bạn đã có iTunes? Bấm Tôi có iTunes để mở iTunes ngay bây giờ.

Tôi có iTunes Tải xuống Miễn phí

Fire Ant Simulator

Theo Boris Tsarkov

App này chỉ có trên App Store dành cho các thiết bị iOS.

Miêu tả

***** Fire Ant Simulator *****

Establish your ant colony, feed the Queen, find Worker and Soldier Ants, and go out in search of the bosses.

Enter the insect world as a fire ant and build your colony. Find enough worker ants to establish your colony. When your colony is large enough, the queen will arrive. You will also find yourself in head to head battles against Rhino Beetles, Ladybugs, Praying Mantises, Honey Bee, Scorpion, and Spider.

Top Game Features:
-- Huge 3D Insect World Map
-- Open World Style RPG game
-- Fast paced and action packed animal simulator
-- Call your colony members when you are near your enemies
-- Realistic wild insect sound effects and weather effects


How to play:

Part 1 : Build your Colony
--Find 6 Worker Ants
--Find 6 Soldier Ants
--Feed your Queen

Part 2 : Find and Defeat the Bosses
--Bosses include Rhino Beetle, Honey Bee, Praying Mantis, Ladybug, Spider, and Scorpion.

Part 3 : Defeat the other Ant Clans

Part 4 : Find and Defeat the Super Bosses

Hi Wildfooters! We love hearing from you. We are super excited about our latest insect series of games - aptly called "Insecto". This game is the first in a series of game with bugs. Be sure to send us an email at wildfootwork1@gmail.com and let us know how we are doing.

Come check us out on Facebook : https://www.facebook.com/wildfootgames

Ảnh chụp màn hình

Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 1
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 2
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 3
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 4
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 5
Ảnh chụp màn hình của iPad 1
Ảnh chụp màn hình của iPad 2
Ảnh chụp màn hình của iPad 3
Ảnh chụp màn hình của iPad 4
Fire Ant Simulator
Xem trong iTunes
App này được thiết kế cho cả iPhone và iPad
  • Miễn phí
  • Danh mục: Trò chơi
  • Phát hành:
  • Phiên bản: 1.0
  • Kích cỡ: 116 MB
  • Ngôn Ngữ: Tiếng Anh
  • Nhà phát triển:
Dành cho người dùng 9+ tuổi:
  • Biếm họa hoặc Bạo lực ảo Không Thường Xuyên/Nhẹ

Khả năng tương thích: Yêu cầu phiên bản iOS 6.0 trở lên. Tương thích với iPhone, iPad và iPod touch.

Xếp hạng của Khách hàng

ứng dụng này chưa nhận được đủ xếp hạng để hiển thị tóm tắt.